Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 117245-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

04/04/2015    S67

Lucembursko-Lucemburk: „Odborná příprava v oblasti prevence požárů v Lucemburku (položka č. 1) a první pomoci v Bruselu (položky č. 2 a 3)"

2015/S 067-117245

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: budova Jean Monnet, kancelář A1/029
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko
K rukám: Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk, oddělení OIL.6, sektor 002 „Výběrová řízení a zakázky“
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-38312
Fax: +352 4301-32109

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=776

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů

Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano

Úřední název: Evropský účetní dvůr
Poštovní adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Obec: Lucemburk
PSČ: 1615
Stát: Lucembursko

Úřední název: Evropský hospodářský a sociální výbor
Poštovní adresa: rue Belliard 99
Obec: Brusel
PSČ: 1040
Stát: Belgie

Úřední název: Výbor regionů
Poštovní adresa: rue Belliard 101
Obec: Brusel
PSČ: 1040
Stát: Belgie

Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
„Odborná příprava v oblasti prevence požárů v Lucemburku (položka č. 1) a první pomoci v Bruselu (položky č. 2 a 3)".
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 24: Vzdělávání a odborné vzdělávání

Kód NUTS LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ),BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 4
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Zakázka se týká poskytnutí:
— služeb teoretické a praktické odborné přípravy v oblasti prevence rizik požáru – Lucemburk (položka č. 1),
— služeb odborné přípravy v oblasti první pomoci – Brusel (položka č. 2),
— služeb odborné přípravy v oblasti první pomoci (poskytované dětem) pro pracovníky střediska pro děti předškolního věku (ECC) – Brusel (položka č. 3).
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

80550000 Bezpečnostní školení, 80562000 Školení první pomoci, 80330000 Bezpečnostní vzdělávání

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro několik částí
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Pro informační účely uvádíme, že maximální trvání zakázky (4 roky) by mělo zahrnovat:
položka č. 1:
— teoretickou odbornou přípravu: 250 půldenních kurzů,
— praktická odborná příprava: 123 dní parkování požárního vozidla;
položka č. 2:
— základní odbornou přípravu: 56 kurzů o délce 4 po sobě jdoucích dní nebo 2 x 2 dní,
— doškolovací školení: 560 půldenních kurzů;
položka č. 3:
— 200 půldenních kurzů.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Služby teoretické a praktické odborné přípravy v oblasti prevence rizik požáru – Lucemburk
1)Stručný popis
Služby teoretické a praktické odborné přípravy pro pracovníky orgánů v Lucemburku. Jsou zamýšleny pro členy týmů prevence a první reakce (EPI) a vedoucí týmů první reakce (ECI).
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

80550000 Bezpečnostní školení, 80330000 Bezpečnostní vzdělávání

3)Množství nebo rozsah
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Služby odborné přípravy v oblasti první pomoci – Brusel
1)Stručný popis
Základní odborná příprava a přeškolení s cílem splnit právní povinnosti uložené belgickým zákonem ze dne 4.8.1996 o dobrých podmínkách pracovníků při vykonávání jejich úkolů a souvisejících výkonných rozhodnutí, zejména kodexu dobrých podmínek na pracovišti, hlava I, kapitola VI, První pomoc.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

80562000 Školení první pomoci

3)Množství nebo rozsah
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 3 Název: Služby odborné přípravy v oblasti první pomoci (poskytované dětem) pro pracovníky střediska pro děti předškolního věku (ECC) – Brusel
1)Stručný popis
Základní odborná příprava a přeškolení s cílem splnit právní povinnosti týkající se:
— „Ministerieel besluit betreffende het attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen" (ministerská vyhláška o základním záchranářském školení pro opatrovníky dětí a pracovníky zařízení péče o děti) vlády vlámské komunity a regionu ze dne 26.2.2009,
— „Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22.11.2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten" (ministerská vyhláška provádějící články 8, 11, 40, 43 a 73 rozhodnutí o povolení ze dne 22.11.2013 o kvalifikacích a osvědčeních) vlády vlámské komunity a regionu, 27.2.2014,
a požadavků organizace „Kind & Gezin".
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

80562000 Školení první pomoci

3)Množství nebo rozsah
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)
5)Další informace o částech zakázky

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Podmínky jsou stanoveny v administrativních ustanoveních.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Podmínky jsou stanoveny v administrativních ustanoveních.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Podmínky jsou stanoveny v administrativních ustanoveních.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Podmínky jsou stanoveny v administrativních ustanoveních.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ano
uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: — položka č. 2: v případě získání zakázky a před podpisem smlouvy musí poskytovatel provést potřebná opatření pro zajištění souladu s právními požadavky na poskytování této odborné přípravy včetně toho, pokud to již nesplňuje, že musí být zaregistrovaný na seznamu institucí nebo zaměstnavatelů, kteří poskytují odbornou přípravu a přeškolení pracovníků v oblasti první pomoci a splňují podmínky článků 12 a 13 královské vyhlášky ze dne 15.12.2010 o první pomoci poskytované pracovníkům v případě jejich onemocnění anebo zranění (Moniteur belge, 28.12.2010), který spravuje Belgický federální úřad pro zaměstnanost, práci a sociální dialog,
— položka č. 3: v případě získání zakázky a před podpisem smlouvy musí poskytovatel provést potřebná opatření pro zajištění souladu s právními požadavky, včetně zejména toho, že je zaregistrován na seznamu příslušných školicích organizací, který je zveřejněn na internetové stránce organizace „Kind & Gezin", pokud to již nesplňuje.
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
OIL/06/PO/2015/016.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
1.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 8.6.2015 - 10:00

Místo:

Evropská komise, budova Jean Monnet, rue Albert Wehrer v Lucemburku (místnost A1/040A).

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: každý uchazeč může jmenovat 1 samostatného zástupce, který se zúčastní otevírání nabídek, a musí sdělit jméno zástupce e-mailem na adresu oil-appels-offres@ec.europa.eu nebo faxem na číslo +352 4301-32109 nejpozději dne 4.6.2015 (16:00).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Výzva k účasti v nabídkovém řízení bude dostupná pro stažení na adrese uvedené v bodu I.1. Tato stránka bude pravidelně aktualizována a je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.
Všichni uchazeči o položku č. 1, „Teoretická a praktická odborná příprava v oblasti prevence rizik požáru – Lucemburk" se zúčastní povinné prohlídky místa.
2 prohlídky místa se uskuteční v Lucemburku (místo setkání u hlavního vchodu budovy Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll, 1882 Lucemburk, LUCEMBURSKO):
— 1 prohlídka se uskuteční dne 24.4.2015 (9:30),
— 1 prohlídka se uskuteční dne 29.4.2015 (9:30),
Každý hospodářský subjekt se může účastnit jen 1 z těchto prohlídek.
Během prohlídky místa uchazeči navštíví jednu z budov každé instituce, aby tak získali přehled o různých zařízeních prevence požáru a komunikace, které používá každá instituce. Navštíví tedy 1 budovu každé instituce.
Kromě toho dostanou všichni přítomní uchazeči kopii dokumentace, kterou jednotlivé instituce považují za potřebnou pro podání nabídky.
Po návštěvě místa bude uchazečům vydáno potvrzení o účasti.

Subjekty, které mají zájem o prohlídku místa musí potvrdit jména účastníků emailem na adresu oil-appels-offres@ec.europa.eu nebo faxem (+ 352 4301-32109),

— v případě první návštěvy: do 21.4.2015 (16:00),
— v případě druhé návštěvy: do 27.4.2015 (16:00),
Komise si vyhrazuje právo omezit počet účastníků na každého uchazeče.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Evropská komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk, k rukám: paní Inez Jacquemyn
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko
E-mail: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25.3.2015