Diensten - 117546-2017

30/03/2017    S63

Duitsland-Keulen: Terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel ten behoeve van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

2017/S 063-117546

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
Postadres: Konrad Adenauer Ufer 3
Plaats: Cologne
NUTS-code: DEA23 Köln
Postcode: 50668
Land: Duitsland
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Telefoon: +49 22189990000
Fax: +49 22189990999
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.easa.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2331
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: veiligheid van de luchtvaart en milieu.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel ten behoeve van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

Referentienummer: EASA.2017.HVP.03.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van de opdracht is de terbeschikkingstelling, binnen een redelijke tijdslimiet, van tijdelijk personeel ten behoeve van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) in overeenstemming met de vereiste bekwaamheidsprofielen (d.w.z. secretariaatswerk, administratieve ondersteuning enz.).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79600000 Recruteringsdiensten
79610000 Plaatsing van personeel
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79621000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
79611000 Diensten voor sollicitatiebegeleiding
79612000 Plaatsing van ondersteunend kantoorpersoneel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA23 Köln
Voornaamste plaats van uitvoering:

de uitvoering zal in de kantoren van het EASA in Keulen, Duitsland plaatsvinden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De algemene doelstelling van deze aanbesteding is het selecteren van een contractant die kwalitatief hoogstaande diensten levert voor de terbeschikkingstelling van het benodigde aantal tijdelijke werknemers binnen de vereiste termijn en in overeenstemming met de vereiste bekwaamheidsprofielen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de raamovereenkomst wordt ondertekend voor een initiële periode van 1 jaar en is maximaal driemaal verlengbaar voor een totale maximale looptijd van 4 jaar onder dezelfde voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

inschrijvers (met inbegrip van consortiumleden) moeten bewijzen dat ze bevoegd zijn de opdracht overeenkomstig de nationale wetgeving uit te voeren, zoals blijkt uit de inschrijving in een handels- of beroepsregister, of uit een verklaring onder ede of getuigschrift, het lidmaatschap van een specifieke organisatie, de uitdrukkelijke autorisatie, of inschrijving in het btw-register.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/05/2017
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/05/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

maximaal 1 wettelijk vertegenwoordiger per deelnemende inschrijver mag de opening bijwonen. Inschrijvers moeten het Agentschap uiterlijk 5 dagen vóór de opening van de inschrijvingen meedelen dat ze de opening willen bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

4 jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/03/2017