Leveringen - 118951-2019

14/03/2019    S52    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Brzeg: Medische apparatuur

2019/S 052-118951

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brzeskie Centrum Medyczne
Postadres: ul. Mossora 1
Plaats: Brzeg
NUTS-code: PL52
Postcode: 49-301
Land: Polen
Contactpersoon: Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu
E-mail: biuro@doradztwo-przetargi.pl
Telefoon: +48 774446666
Fax: +48 774446522

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalistycznej aparatury w ramach projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”

Referentienummer: PN/UE/14/V/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 238 150.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 238 150.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2019