We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Diensten - 119521-2019

14/03/2019    S52    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-East Kilbride: Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland

2019/S 052-119521

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Department for International Development
Postadres: Abercrombie House, Eaglesham Road
Plaats: East Kilbride
NUTS-code: UKM95
Postcode: G75 8EA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ross McGarry
E-mail: r-mcgarry@dfid.gov.uk
Telefoon: +44 1355843228

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development/

Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development/about/procurement/

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: International Development

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Education Research in Conflict and Protracted Crisis

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75211200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 21 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000
80000000
73210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
24/05/2019

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019