Leveringen - 120579-2020

12/03/2020    S51

Roemenië-Boekarest: Eerstehulpvoertuigen

2020/S 051-120579

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Nationaal identificatienummer: RO 4203997
Postadres: Str. Banu Dumitrache nr. 46
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 032572
Land: Roemenië
Contactpersoon: Lucian Serbu
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefoon: +40 212322640
Fax: +40 212084546
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.igsu.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100090973
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Container pirotehnic

Referentienummer: 4203997/2020/TXIIIp5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34221100 Eerstehulpvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Container pirotehnic. Termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: în a 10-a zi înainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 23 884 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Container pirotehnic.

Cantități estimate acord-cadru: minim 10-maxim 25 complete.

Cantități estimate contract subsecvent: minim 1-maxim 10 complete.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 10 cpl. x 955 360,00 RON fără TVA/cpl. = 9 553 600,00 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Factor tehnic / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Finanțarea se poate face din fonduri bugetare și/sau din fonduri europene nerambursabile.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerința nr. 1: ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) au obligația completării și prezentării inițiale a unui DUAE distinct.

Atenție: nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune o data cu DUAE, următoarele documente:

— angajamentul ferm al terțului susținător din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia. Odată cu angajamentul de susținere ofertantul are obligația să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul susținător, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament (dacă este cazul);

— acordul de subcontractare (dacă este cazul);

— acordul de asociere (dacă este cazul).

Nedepunerea acestora o dată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în DUAE, atât ale ofertanților, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul 1 (unu) loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic;

— cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— cazierul judiciar al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul respectivului operator economic, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz;

— documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna;

— documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2: persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Iamandi Dan Paul, inspector general;

— Radu Cristian, prim adjunct al inspectorului general;

— Damian Cezar Mihai, adjunct al inspectorului general;

— Balaci Miroiu Anda Camelia, șef Direcția financiară;

— Bulea Virgil, șef Direcția comunicații și tehnologia informației;

— Șerbu Mircea Lucian, șef Serviciul achiziții publice;

— Ciobanu Florin Cătălin, șef Serviciul juridic;

— Cojocaru Ana, șef Serviciul decontări buget propriu;

— Ușurelu Ștefan Eugen, șef Serviciul evacuare, asanare pirotehnică și urgențe CBRN;

— Caran Cătălin, șef Serviciul tehnic;

— Gavrilă Ionuț Adrian, ofițer Serviciul evacuare, asanare pirotehnică și urgențe CBRN;

— Neagoe Bogdan Tudor, ofițer Serviciul tehnic;

— Iftode Marius, ofițer Serviciul achiziții publice;

— Chiscop Laura-Mihaela, Serviciul achiziții publice.

Modalitatea de îndeplinire: ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții vor depune odată cu DUAE declarația privind conflictul de interese [conform modelului din secţiunea IV) – „Formulare și modele documente aferentă documentației de atribuire”]. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări și/sau completări referitoare la această declarație oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în lista cu persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr. 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului-cadru. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Cerința nr. 2: în corelare cu cele menționate la pct. 3.5.3.5 „Suport tehnic” din caietul de sarcini nr. 941/5.3.2020, referitoare atât la mentenanța containerului și a echipamentelor sale cât și la mentenanța semiremorcii din completul produsului ofertat, autoritatea contractantă solicită ca ofertanții să depună: copii după autorizația RAR cu anexele cu clasa de autorizare I pentru categoria de vehicul ofertat, în termenul de valabilitate, conform Anexei 1 din O.M.T.C.T. nr. 2131/2005 pentru aprobarea reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reparații, de întreținere, de reglare și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9.

Atenție: nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul 1 (unu) loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire.

Notă:

1. În măsura în care un operator economic depune ofertă individuală, trebuie să dețină direct capacitatea de exercitare a activității profesionale;

2. În cazul prezentării unei oferte de către o asociere de doi sau mai mulți ofertanți, este obligatoriu ca unul dintre aceștia sau toți să dețină direct capacitatea de a realiza activitatea descrisă mai sus, prin aplicarea prevederilor art. 51 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv „(1) În situația în care autoritatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și/sau cerințelor de executare a contractului anumite autorizații specifice, cerința se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceștia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate și/sau că unul dintre membrii asocierii deține autorizația solicitată, după caz, cu condiția ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizația respectivă.”;

3. Dacă operatorul economic care depune oferta individuală/niciunul dintre membrii asocierii nu poate/pot îndeplini cerința stabilită de autoritatea contractantă, ofertanții au dreptul de a subcontracta această parte a acordului-cadru/contractului subsecvent, prin aplicarea prevederilor art. 51 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv „În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o parte din contractul de achiziție publică, cerința prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat deține autorizația solicitată prin documentația de atribuire, cu condiția ca acesta să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizația respectivă.”;

4. În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării (documentele emise în altă limbă […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra de afaceri anuala generala. Cifra de afaceri minimă anuală. Nivelul minim al cifrei de afaceri generale (anuale) a ofertantului pe ultimii trei ani, 2017, 2018 și 2019 trebuie să fie cel puțin egală cu 9 553 600,00 RON. Pentru calculul echivalenței leu/altă monedă se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare cifra de afaceri pentru mai mult de trei ani.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul 1 (unu) loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Documentele emise în alta limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experiența similară: ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare* în valoare cumulată, la nivelul unuia sau mai multor contracte, de cel puțin 9 553 600,00 RON fără TVA. Livrările de produse similare efectuate în mod corespunzător înseamnă produse livrate de ofertant și recepționate de beneficiarul produselor, în limitele acordului/contractului dintre ofertant și beneficiarul produselor nominalizat de către ofertat în DUAE. Nu vor fi luate in considerare livrări de produse relevante cu mai mult de trei ani anteriori datei-limita de depunere a ofertelor. Perioada de referință – respectiv ultimii 3 (trei) ani – va fi calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul-limită de depunere a ofertei. Daca documentele sunt întocmite în alta monedă, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Naționala a României/Banca Centrala Europeana pentru fiecare an in parte. *Prin produs similar se înțelege: containere mobile cu utilizare specială.

Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are intenția să o subcontracteze.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători/subcontractanți) participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea fără TVA, moneda, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul 1 (unu) în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire: copii ale unor părți relevante ale contractelor; procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; recomandări; alte documente echivalente. Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba româna.

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model Formular nr. 5). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/04/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/04/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2020