Leveringen - 120579-2020

12/03/2020    S51

Roemenië-Boekarest: Eerstehulpvoertuigen

2020/S 051-120579

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Nationaal identificatienummer: RO 4203997
Postadres: Str. Banu Dumitrache nr. 46
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 032572
Land: Roemenië
Contactpersoon: Lucian Serbu
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefoon: +40 212322640
Fax: +40 212084546
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.igsu.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Container pirotehnic

Referentienummer: 4203997/2020/TXIIIp5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34221100 Eerstehulpvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 23 884 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/04/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2020