Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 120814-2019

15/03/2019    S53    Europees Parlement - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: 06A40/2019/M002 — Onderhoudsovereenkomst voor de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Den Haag, Sofia en Valletta

2019/S 053-120814

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 049-111579)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Bâtiment Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: BE
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

06A40/2019/M002 — Onderhoudsovereenkomst voor de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Den Haag, Sofia en Valletta

Referentienummer: 06A40/2019/M002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoud van de gebouwen en technische installaties van de Huizen van Europa (liaisonbureaus van het Europees Parlement + de vertegenwoordiging van de Europese Commissie) in Den Haag, Sofia en Valletta.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 049-111579

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op het volgende adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4368