Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 120814-2019

15/03/2019    S53    Europees Parlement - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: 06A40/2019/M002 — Onderhoudsovereenkomst voor de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Den Haag, Sofia en Valletta

2019/S 053-120814

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 049-111579)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Bâtiment Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: BE
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

06A40/2019/M002 — Onderhoudsovereenkomst voor de gebouwen en technische installaties van het Huis van Europa in Den Haag, Sofia en Valletta

Referentienummer: 06A40/2019/M002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoud van de gebouwen en technische installaties van de Huizen van Europa (liaisonbureaus van het Europees Parlement + de vertegenwoordiging van de Europese Commissie) in Den Haag, Sofia en Valletta.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 049-111579

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op het volgende adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4368