Werken - 120858-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Landau: Aanleg van verwarming

2019/S 053-120858

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vinzentius-Krankenhaus Landau GmbH
Cornichonstraße 4
Landau
76829
Duitsland
Telefoon: +49 6341170
E-mail: info@vinzentius.de
Fax: +49 6341173535
NUTS-code: DEB33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vinzentius.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/54321-Tender-16957adec62-61fd8fc32064e4eb
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Jeggle Architekten und Partner mbB
Hindenburgstraße 37
Kernen-Stetten
71394
Duitsland
Telefoon: +49 7151209970
E-mail: mail@jeggle-architekten.de
Fax: +49 71512099720
NUTS-code: DE116

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jeggle-architekten.de/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.vergabe24.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Heizung/ Kälte – Heizungs-u. Kälteinstallation

Referentienummer: 420/434
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232141
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Heizung/ Kälte – Heizungs-u. Kälteinstallation.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331231
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cornichonstr. 4

76829 Landau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Warmwasserbereitungsanlage 1 St.,

— Heizungsumwälzpumpen 5 St.,

— Heizungsrohrleitungen Stahlrohr geschweißt ca. 1 000 m,

— Hygiene-Heizkörper ca. 55 St.,

— Kältemaschine ca. 250 kW mit Rückkühler 1 St.,

— Kälterohrleitungen ca. 1 200 m,

— Ventilatorenkonvektor 9 St.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nachweis über Leistungen, die nicht im eigenen Betrieb durchgeführt werden.

Nachweis über technische Eignung.

Vom Bieter sind die Eignungsnachweise gem. VOB/A zu erbringen sowie die Vorlage einer Bescheinigung der Berufsgenossenschaft.

Bieter, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben, haben eine Bescheinigung der für sie zuständigen Versicherungsträger beizulegen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes.

Haftpflichtversicherungsbestätigung über 3 Mio. EUR.

Verzeichnis Nachunternehmer (falls zutreffend)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nachweis der Leistungsfähigkeit anhand von Lohnlisten und Referenzlisten mit gleichwertigen Projekten

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Digitale Abgabe über www.vergabe24.de – ohne Teilnahme Bieter

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Digitale Abgabe über www.vergabe24.de – ohne Teilnahme Bieter

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Stiftsstraße 9
Mainz
55116
Duitsland
Telefoon: +49 6131165260
E-mail: irmgard.wetter@mwvlw.rlp.de
Fax: +49 6131162113

Internetadres: https://mwvlw.rlp.de/de/ministerium/zugeordnete-institutionen/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Stiftsstraße 9
Mainz
55116
Duitsland
Telefoon: +49 6131165260
E-mail: irmgard.wetter@mwvlw.rlp.de
Fax: +49 6131162113

Internetadres: https://mwvlw.rlp.de/de/ministerium/zugeordnete-institutionen/vergabekammer/

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Stiftsstraße 9
Mainz
55116
Duitsland
Telefoon: +49 6131165260
E-mail: irmgard.wetter@mwvlw.rlp.de
Fax: +49 6131162113

Internetadres: https://mwvlw.rlp.de/de/ministerium/zugeordnete-institutionen/vergabekammer/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019