Werken - 121023-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Aanleg van spoorweg

2019/S 053-121023

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DP „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“
130823243
bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Sofiya
1233
Bulgarije
Contactpersoon: Yordan Yordanov
Telefoon: +359 2932-2403
E-mail: j.jordanov@rail-infra.bg
Fax: +359 2931-0663
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rail-infra.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: поддържане на железопътна инфраструктура

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Механизиран среден ремонт на железния път по 2-ра, 3-та, 4-та и 5-а жп линии по 3 обособени позиции“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Обособена позиция № 1 „Механизиран среден ремонт на железния път по 5-а жп линия“ в района на железопътна секция София

Обособена позиция № 2 „Механизиран среден ремонт на железния път по 2-ра и 4-та жп линии“ в районите на железопътни секции Горна Оряховица и Шумен

Обособена позиция № 3 „Механизиран среден ремонт на железния път по 3-та жп линия“ в района на железопътна секция Пловдив

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 638 760.50 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Механизиран среден ремонт на железния път по 5-а жп линия“ в района на железопътна секция София

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG41
Voornaamste plaats van uitvoering:

От км 48+550 до км 53+550 в междугарието Радомир—Долни Раковец и от км 59+900 до км 62+800 в междугарието Долни Раковец—РП Гълъбник по 5-а жп линия

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Раб. проект трябва да съдържа:

— част „Геодезия“,

— част „Ос и ниво на железния път“,

— част „Шенаж и репераж“.

Осн. ремонтни дейности:

— изсичане на храсти, клони и дървета — 13 900 м2,

— почистване на отводнителни канавки — 2 793 м,

— подравняване на банкети — 3 900 м,

— смяна на стоманобетонови траверси СТ-4, втора употреба — 1 200 бр.,

— пресяване на баластова призма — 7 900 м,

— превоз на баласт — 639 900 ткм,

— първа нивелация — 7 900 м,

— втора нивелация — 7 900 м,

— втора „А“ нивелация — 7 900 м,

— трета нивелация — 7 900 м,

— неутрализация на напреженията в БРП — 7 900 м,

— трансбордиране на пътници — 8 800 км.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Цялостен срок за изпълнение на поръчката (Кср) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Изпълнението на СМР на обекта във влакови или влакови и електрически „дневни“прозорци (Кдн.пр.) / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Компл. оценка се формира по формулата:

КОi=Кфi+Ксрi+Кдн.прi

Макс. оценка КОi е 100 т.

Кфi=[ЦПмин/ЦПi]*60

Ксрi=Кср.прi+Кср.смр.i

Кср.прi — срок за изготвяне на раб. проект

Кср.смр.i — срок за изпълнение на СМР

Кср.прi=(Кпр.min/Kпр.i)x5

Кср.смр.i=(Ксмр.min/Kсмр.i)x15

Кдн.прi=(Кдн.прмin/Kдн.пр.i)х20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Механизиран среден ремонт на железния път по 2-ра и 4-та жп линии“ в районите на железопътни секции Горна Оряховица и Шумен

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234100
45234116
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Км 32+026—км 32+792 в м/угар. Иваново—Две могили; км 66+235—км 68+100, км 69+260—км 72+840 в м/угар. Моруница—Бяла; км 90+694—км 93+400 в м/угар. Полски Тръмбеш—Петко Каравелово

Продължава в поле II.2.4).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Раб. проект съдържа:

— геодезия,

— ос и ниво на железния път,

— шенаж и репераж.

Осн. ремонтни дейности:

Иваново—Две могили—км 32+026—км 32+792—4-та жп линия дълж. 766 м

Моруница—Бяла—км 66+235—км 68+100—4-та жп линия дълж. 1 865 м

Моруница—Бяла—км 69+250—км 72+840—4-та жп линия дълж. 3 590 м

Полски Тръмбеш—Петко Каравелово—км 90+694—км 93+400—4-та жп линия дълж. 2 706 м

Г. Петко Каравелово—2-ри коловоз км 98+230—км 98+879—4-та жп линия дълж. 649 м

Дряново—Царева ливада—км 158+270—км 158+900—4-та жп линия дълж. 630 м

Дряново—Царева ливада—км 160+450—км 161+350—4-та жп линия дълж. 900 м

Дряново—Царева ливада—км 162+300—км 164+130—4-та жп линия дълж.1 830 м

Радунци—Дъбово—км 220+710—км 226+250—4-та жп линия дълж. 5 540 м

1-ви и 2-ри коловоз в г. Белослав—2-ра жп линия дълж. 1 450 м

Продължение от поле II.2.3)

г. Петко Каравелово—2-ри коловоз от км 98+230—км 98+879; км 158+270—км 158+900, км 160+450—км 161+350, км 162+300—км 164+130 в м/угар. Дряново—Царева ливада, км 220+710—км 226+250 в м/угар. Радунци—Дъбово и 1-ви и 2-ри коловоз на г. Белослав

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Цялостен срок за изпълнение на поръчката (Кср) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Изпълнението на СМР на обекта във влакови или влакови и електрически „дневни“прозорци (Кдн.пр.) / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Компл. оценка се формира по формулата:

КОi=Кфi+Ксрi+Кдн.прi

Макс. оценка КОi е 100 т.

Кфi=[ЦПмин/ЦПi]*60

Ксрi=Кср.прi+Кср.смр.i

Кср.прi — срок за изготвяне на раб. проект

Кср.смр.i — срок за изпълнение на СМР

Кср.прi=(Кпр.min/Kпр.i)x5

Кср.смр.i=(Ксмр.min/Kсмр.i)x15

Кдн.прi=(Кдн.прмin/Kдн.пр.i)х20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Механизиран среден ремонт на железния път по 3-та жп линия“ в района на железопътна секция Пловдив

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG42
Voornaamste plaats van uitvoering:

От км 147+151 до км 154+486 в междугарието Карлово—Ботев и от км 157+600 до км 159+550, от км 160+120 до км 160+670, от км 163+790 до км 164+390 в междугарие Ботев—Калофер по 3-та жп линия

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Раб. проект трябва да съдържа:

— част „Геодезия“,

— част „Ос и ниво на железния път“,

— част „Шенаж и репераж“.

Осн. ремонтни дейности:

— трансбордиране на пътници — 3 528 км.

Механизиран среден ремонт на участъци с възстановяване на отводнителни съоръжения с обща дължина 3 100 м в м/угарието Ботев—Калофер и замяна на 2 бр. стрелки с железен път:

— почистване от растителност — 8 180 м2,

— почистване на канавки и откоси — 5 170 м,

— подравняване на банкети — 1 550 м,

— първа нивелация — 3 170 м,

— втора нивелация — 3 170 м,

— втора „А“ нивелация — 3 170 м,

— трета нивелация — 3 170 м,

— пресяване с изнасяне на отсевки — 1 950 м,

— неутрализация на напреженията в БРП — 3 100 м.

Карлово—Ботев от км 147+151 до км 154+486 с дължина 7 335 м по 3-та жп линия

— почистване от растителност — 8 000 м2,

— почистване на канавки и откоси — 7 869 м,

— подравняване на банкети — 3 600 м,

— първа нивелация — 7 335 м,

— втора нивелация — 7 335 м,

— втора „А“ нивелация — 7 335 м,

— трета нивелация — 7 335 м,

— пресяване с изнасяне на отсевки — 529 м,

— неутрализация на напреженията в БРП — 7 335 м.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Цялостен срок за изпълнение на поръчката (Кср) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Изпълнение на СМР на обекта във влакови или влакови и електрически „дневни“ прозорци (Кдн.пр.) / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Компл. оценка се формира по формулата:

КОi=Кфi+Ксрi+Кдн.прi

Макс. оценка КОi е 100 т.

Кфi=[ЦПмин/ЦПi]*60

Ксрi=Кср.прi+Кср.смр.i

Кср.прi — срок за изготвяне на раб. проект

Кср.смр.i — срок за изпълнение на СМР

Кср.прi=(Кпр.min/Kпр.i)x5

Кср.смр.i=(Ксмр.min/Kсмр.i)x15

Кдн.прi=(Кдн.прмin/Kдн.пр.i)х20

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-433180
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6379
Perceel nr.: 1
Benaming:

„Механизиран среден ремонт на железния път по 5-а жп линия“ в района на железопътна секция София

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ДП „Транспортно строителство и възстановяване“
130847116
ул. „Кирил Благоев“ № 14
София
1271
Bulgarije
Telefoon: +359 28380180
E-mail: stroitel@tsv-bg.com
Fax: +359 28381025
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 462 189.80 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 331 781.68 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6380
Perceel nr.: 2
Benaming:

„Механизиран среден ремонт на железния път по 2-ра и 4-та жп линии“ в районите на железопътни секции Горна Оряховица и Шумен

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ДП „Транспортно строителство и възстановяване“
130847116
ул. „Кирил Благоев“ № 14
София
1271
Bulgarije
Telefoon: +359 28380180
E-mail: stroitel@tsv-bg.com
Fax: +359 28381025
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 676 060.39 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 348 643.55 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6381
Perceel nr.: 3
Benaming:

„Механизиран среден ремонт на железния път по 3-та жп линия“ в района на железопътна секция Пловдив

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ДП „Транспортно строителство и възстановяване“
130847116
ул. „Кирил Благоев“ № 14
София
1271
Bulgarije
Telefoon: +359 28380180
E-mail: stroitel@tsv-bg.com
Fax: +359 28381025
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 150 423.80 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 958 335.27 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

По реда на глава 27 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ — отдел „Правен“
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgarije
Telefoon: +359 2932-3598
E-mail: m.kanazirska@rail-infra.bg
Fax: +359 2931-0663

Internetadres: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019