Werken - 121035-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Varna: Installeren van verkeerslichten

2019/S 053-121035

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Varna
000093442
bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Varna
9000
Bulgarije
Contactpersoon: Marina Dragova
Telefoon: +359 52820836
E-mail: op@varna.bg
Fax: +359 52820846
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.varna.bg

Adres van het kopersprofiel: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=693

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Текущ ремонт, включително доставка на модули и резервни части за светофарните уредби на територията на община Варна“

Referentienummer: 00081-2018-0031
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316212
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

При изпълнение на поръчката следва да се извършват следните дейности:

Извършване на текущ ремонт, включително доставка на модули и резервни части за съществуващи светофарни уредби на територията на община Варна, при възникване на необходимост, в това число текущ ремонт и възстановяване на нанесени щети по светофарните уредби, включително доставка и монтаж на модули и резервни части за светофарните уредби за нуждите на ремонта, вследствие на ПТП и природни бедствия.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316212
45233150
34996100
34970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Изпълнението на договора ще се осъществява в урбанизираната територия на община Варна.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Количество и обем:

Приблизителни количества на база изпълнявани обекти през 2016 г. и 2017 г. са 15 броя обекти, на които е извършен текущ ремонт.

Забележка: Посочените дейности са осреднени и са изготвени на база изпълнени идентични дейности през 2016 г. и 2017 г. Предоставените данни могат да послужат на участниците в настоящата процедура единствено като ориентировъчни и по никакъв начин не обвързват община Варна с осигуряването им.

Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, ще се определят при всяко конкретно възлагане — вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Срок на рамковото споразумение: 4 години.

Срок за изпълнение на всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение — до 12 месеца.

На основание на чл. 113, ал. 3 от ЗОП срокът на договорите, сключени въз основа на рамково споразумение, може да надхвърля крайния срок на споразумението с не повече от 6 месеца — когато е необходимо време за приключване изпълнението.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 130-295642
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РД19004405ВН
Benaming:

„Текущ ремонт, включително доставка на модули и резервни части за светофарните уредби на територията на община Варна“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Елит — Пътна сигнализация“ ООД
103800009
местност Боровец № 1437
Варна
9000
Bulgarije
Telefoon: +359 52391103
E-mail: elit@elitps.net
Fax: +359 52391103
NUTS-code: BG331
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019