Werken - 121052-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Cherbourg-en-Cotentin: Bouwwerkzaamheden

2019/S 053-121052

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Cherbourg-en-Cotentin
10 place Napoléon, BP 808, Cherbourg-Octeville
Cherbourg-en-Cotentin
50108
Frankrijk
Telefoon: +33 233082600
E-mail: contactcec.commandepublique@cherbourg.fr
Fax: +33 233938204
NUTS-code: FRD12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cherbourg.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.klekoon.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d'entretien et d'amélioration des bâtiments communaux — tous corps d'état — années 2019-2020-2021-2022

Referentienummer: DB1808AOO35
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux d'entretien et d'amélioration des bâtiments communaux — tous corps d'état — années 2019-2020-2021-2022.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 920 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Toitures / bardages

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261210
45262650
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Toitures / bardages

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries intérieures, plâtrerie, plafonds, charpente

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
45261100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries intérieures, plâtrerie, plafonds, charpente

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité (courants forts/faibles) / ssi

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311200
45312100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Électricité (courants forts/faibles) / ssi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture - revêtements muraux, revêtements de sols

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100
45432000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peinture - revêtements muraux, revêtements de sols

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries extérieures / métallerie

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
45223100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries extérieures / métallerie

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros-Œuvre

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gros-Œuvre

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie / chauffage / ventilation

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000
45331000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plomberie / chauffage / ventilation

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Désamiantage et retrait plomb

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262660
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Désamiantage et retrait plomb

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Traitement fongicide, insecticide des bois et des maçonneries

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
24300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Traitement fongicide, insecticide des bois et des maçonneries

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-377820
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019007AOC
Perceel nr.: 1
Benaming:

Toitures/bardages

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Leduc SAS
312 454 515 000 23
ZA Le Café Cochon
Virandeville
50690
Frankrijk
Telefoon: +33 233018383
E-mail: leduc@sasleduc.fr
NUTS-code: FRD12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 680 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019008AOC
Perceel nr.: 2
Benaming:

Menuiseries intérieures, plâtrerie, plafonds, charpente

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Menuiserie Lefer
379 383 177 00027
ZA Le Long Boscq — BP 13
Bricquebec
50260
Frankrijk
Telefoon: +33 233100790
E-mail: info@menuiserie-lefer.fr
NUTS-code: FRD12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019009AOC
Perceel nr.: 3
Benaming:

Electricité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ineo Normandie
409 881 083 00029
route du Canal Bossière
Gonfreville l'Orcher
76700
Frankrijk
Telefoon: +33 233015959
E-mail: emilie.dannet@engie.com
NUTS-code: FRD12
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019010AOC
Perceel nr.: 4
Benaming:

Peinture, revêtements muraux et revêtements de sols

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Viger & Cie
328 971 775 00049
rue Vauban — Équeurdreville-Hainneville
Cherbourg-en-Cotentin
50120
Frankrijk
Telefoon: +33 233938645
E-mail: peinture@viger.fr
NUTS-code: FRD12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 460 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019011AOC
Perceel nr.: 5
Benaming:

Menuiseries extérieures/métallerie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Perrin
487 754 160 00025
57 rue de Beuzeville — Équeurdreville-Hainneville
Cherbourg-en-Cotentin
50120
Frankrijk
Telefoon: +33 233531186
E-mail: perrin.tatard@orange.fr
NUTS-code: FRD12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019012AOC
Perceel nr.: 6
Benaming:

Gros œuvre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Marc SA
636 720 120 00063
114 rue des Fougères — Tourlaville
Cherbourg-en-Cotentin
50110
Frankrijk
Telefoon: +33 233204480
E-mail: cherbourg@marc-gw.fr
NUTS-code: FRD12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019013AOC
Perceel nr.: 7
Benaming:

Plomberie/chauffage/ventilation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cotentin Énergie Industrie
752 469 882 00019
755 rue Jean Bouin — Tourlaville
Cherbourg-en-Cotentin
50110
Frankrijk
Telefoon: +33 233886104
E-mail: e.delaporte@ceiservices.fr
NUTS-code: FRD12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019014AOC
Perceel nr.: 8
Benaming:

Desamiantage et retrait plomb

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TPC
682 650 221 00026
160 rue de Sauxmarais — BP 7 — Tourlaville
Cherbourg-en-Cotentin
50110
Frankrijk
Telefoon: +33 233440555
E-mail: entreprise.tpc@vinci-construction.fr
NUTS-code: FRD12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019015AOC
Perceel nr.: 9
Benaming:

Traitement fongicide, insecticide des bois et des maçonneries

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bati 2 Net & Bois
428 657 191 00030
BP 20434
Saint-Lô Cedex
50004
Frankrijk
Telefoon: +33 233575218
E-mail: info@bati2.fr
NUTS-code: FRD12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Caen
3 rue Arthur Le Duc — BP 25086
Caen Cedex 4
14050
Frankrijk
Telefoon: +33 231707272
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Fax: +33 231524217

Internetadres: http://www.telerecours.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019