Werken - 121125-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Neuss: Zonweringselementen

2019/S 053-121125

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Neuss, Der Bürgermeister
Markt 2
Neuss
41460
Duitsland
Contactpersoon: Stadt Neuss, Zentrale Vergabestelle
Telefoon: +49 2131/902521
E-mail: vergabe@stadt.neuss.de
Fax: +49 2131/902523
NUTS-code: DEA1D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vergabe-neuss.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung und Montage von außenliegenden Sonnenschutz, BA 5 und 8, Gesamtschule Nordstadt.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44115900
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung und Montage von außenliegenden Sonnenschutz, BA 5 und 8, Gesamtschule Nordstadt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 71 597.17 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Neuss

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raffstores mit Schienenführung 2,10 x 2,53 m 6 St., Raffstores mit Schienenführung 2,15 x 2,53 m 21 St., Raffstores mit Seilführung 2,15 x 2,175 m 56 St., Vertikal-Jalousien 2,15 x 2,53 m 4 St.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 072-158651
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dipl. Ing York Eder
Friedrichschütterstr. 8
Kirchen-Wehbach
57548
Duitsland
Telefoon: +49 2741935070
E-mail: info@eder-sonnenschutz.de
Fax: +49 27419350720
NUTS-code: DEB13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 597.17 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Fragen zur Ausschreibung sind unverzüglich spätestens bis drei Tage vor dem Eröffnungstermin zu stellen. Bei Widersprüchen zwischen verschiedenen Bekanntmachungstexten ist allein der im EU-Amtsblatt veröffentlichte Text verbindlich.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland
Zeughausstraße 2-10,
Köln
50667
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019