Werken - 121133-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Perpignan: Bouwen van sportfaciliteiten

2019/S 053-121133

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 030-066042)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Commune de Perpignan
21660136900012
place de la Loge
Perpignan Cedex
66931
Frankrijk
Telefoon: +33 468663279
E-mail: marchespublics@mairie-perpignan.com
Fax: +33 468663536
NUTS-code: FRJ15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mairie-perpignan.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NPNRU — équipement sportif structurant du quartier Moyen-Vernet

Referentienummer: 19mdtnpbao06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

NPNRU — équipement sportif structurant du quartier Moyen-Vernet. Forme de marché: à tranches. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 030-066042

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: