Werken - 121157-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Trento: Geluidswallen

2019/S 053-121157

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 017-035035)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Autostrada del Brennero S.p.A.
Via Berlino 10
Trento
38121
Italië
Contactpersoon: Direzione Tecnica Generale — Servizio Affari Generali Tecnici
Telefoon: +39 212806-2758
E-mail: affari.generali.tecnici@autobrennero.it
Fax: +39 0461234976
NUTS-code: ITH20

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.autobrennero.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bando di gara n. 04/2019

Referentienummer: 04/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928230
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta per la realizzazione di 4 barriere fonoassorbenti dal km 138+123 al km 144+672 nel Comune di Trento — CIG 77667783F6

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 017-035035

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
In plaats van:
Datum: 07/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalità di apertura delle offerte
In plaats van:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 27/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: