Werken - 121175-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Bouwwerkzaamheden

2019/S 053-121175

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 038-084419)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
Kraków
30-059
Polen
Contactpersoon: ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20
Telefoon: +48 122010240
E-mail: przetargi@zzm.krakow.pl
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zzm.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych dla budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem w Parku Jordana oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Referentienummer: 8/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych dla budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem w Parku Jordana oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 8/2019.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-084419

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
In plaats van:

3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić w formie tabelarycznej odpowiednio do wzoru kalkulacji ceny oferty załączonej do SIWZ (1 plik w formacie excel – tabela pomocnicza do ustalenia kosztów inwestycji). Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiOR. Wymieniony załączniki należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Te lezen:

3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić w formie tabelarycznej odpowiednio do wzoru kalkulacji ceny oferty załączonej do SIWZ (1 plik w formacie excel – tabela pomocnicza do ustalenia kosztów inwestycji). Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiORB. Wymieniony załączniki należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 27/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 27/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 29/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.