Werken - 121182-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Bouwwerkzaamheden voor universiteit

2019/S 053-121182

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 248-572269)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
Warszawa
01-815
Polen
Contactpersoon: CNT UKSW
E-mail: p.kmiec@uksw.edu.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dzp.uksw.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym wraz z instalacją i kotłownią gazową oraz wykonanie przewidzianych dokumentacją projektową przyłączeń mediów.

Referentienummer: CNT-361-01/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym wraz z instalacją i kotłownią gazową oraz wykonanie przewidzianych dokumentacją projektową przyłączeń mediów.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572269

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 02/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: