Werken - 121183-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Slovenië-Ljubljana: Leggen van computerkabels

2019/S 053-121183

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
5618100000
Tehnološki park 18
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: razpis@arnes.si, pravna služba
Telefoon: +386 14798877
E-mail: razpis@arnes.si
Fax: +386 14798878
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arnes.si

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pasivna infrastruktura 2.1 WLAN SIO-2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314320
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je izgradnja pasivne infrastrukture in montaža aktivne opreme v okviru dejavnosti "Izgradnja brezžičnih omrežij" na vzgojno-izobraževalnih zavodih v okviru projekta SIO-2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 486 666.82 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koroška + Savinjska regija

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32415000
32423000
32424000
45314320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Izgradnja pasivne infrastrukture in montaža aktivne opreme na vzgojno-izobraževalnih zavodih v Koroški in Savinjski regiji

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Pogodba št. C3330-17-249000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Goriška + Obalno-kraška + Primorsko-notranjska regija

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32415000
32423000
32424000
45314320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Izgradnja pasivne infrastrukture in montaža aktivne opreme na vzgojno-izobraževalnih zavodih v regijah Goriškam, Obalno-kraška in Primorsko-notranjska

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Pogodba št. C3330-17-249000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Podravska + Pomurska regija

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32415000
32423000
32424000
45314320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Izgradnja pasivne infrastrukture in montaža aktivne opreme na vzgojno-izobraževalnih zavodih v Podravski in Pomurski regiji

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Pogodba št. C3330-17-249000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osrednjeslovenska I

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32415000
32423000
32424000
45314320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Izgradnja pasivne infrastrukture in montaža aktivne opreme na vzgojno-izobraževalnih zavodih v Osrednjeslovenski I regiji

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Pogodba št. C3330-17-249000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osrednjeslovenska II + Gorenjska regija

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32415000
32423000
32424000
45314320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Izgradnja pasivne infrastrukture in montaža aktivne opreme na vzgojno-izobraževalnih zavodih v Osrednjeslovenski II in Gorenjski regiji

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Pogodba št. C3330-17-249000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Naročnik je v predhodnem odprtem postopku Pasivna infrastruktura 2 WLAN SIO-2020 JN008764/2018-B01 z dne 21.12.2018 prejel:

— v sklopu 1: 2 ponudbi

— v sklopu 2: 2 ponudbi

— v sklopu 3: 1 ponudbo

— v sklopu 4: 2 ponudbi

— v sklopu 5: 3 ponudbe

— v sklopu 6: 3 ponudbe.

Ki so izpolnjevale vse zahtevane pogoje za sodelovanje in pri njih niso obstajali razlogi za izključitev, so pa presegale naročnikova zagotovljena sredstva, zato je naročnik v vsakem sklopu vse naročnike, ki so oddali ponudbo v predhodnem odprtem postopku, povabil k oddaji ponudbe v konkurenčnem postopku s pogajanji in skladno s točko b) 1. odstavka 44. člena ZJN-3 ni objavil obvestila o javnem naročilu.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 1
Benaming:

Koroška + Savinjska regija

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Telekom Slovenije, d.d.
5014018000
Cigaletova ulica 15
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Comtron, napredna računalniška tehnologija d.o.o.
5298156000
Tržaška cesta 21
Maribor
2000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
SRC sistemske integracije d.o.o.
1447190000
Tržaška cesta 116
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 696 148.19 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 696 148.19 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 2
Benaming:

Goriška + Obalno-kraška + Primorsko-notranjska regija

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Advant, računalniški inženiring, komunikacije, svetovanje in distribucija d.o.o.
1278312000
Cesta na Brdo 119A
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 438 163.79 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 438 163.79 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 3
Benaming:

Podravska + Pomurska regija

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Telekom Slovenije, d.d.
5014018000
Cigaletova ulica 15
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Comtron, napredna računalniška tehnologija d.o.o.
5298156000
Tržaška cesta 21
Maribor
2000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
SRC sistemske integracije d.o.o.
1447190000
Tržaška cesta 116
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 939 785.89 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 939 785.89 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 5
Benaming:

Osrednjeslovenska I

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Telekom Slovenije, d.d.
5014018000
Cigaletova ulica 15
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Comtron, napredna računalniška tehnologija d.o.o.
5298156000
Tržaška cesta 21
Maribor
2000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
SRC sistemske integracije d.o.o.
1447190000
Tržaška cesta 116
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 713 540.92 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 713 540.92 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 6
Benaming:

Osrednjeslovenska II + Gorenjska regija

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Advant, računalniški inženiring, komunikacije, svetovanje in distribucija d.o.o.
1278312000
Cesta na Brdo 119A
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 699 028.03 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 699 028.03 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Tehnološki park 18
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019