Werken - 121201-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Aanleggen van snelweg

2019/S 053-121201

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 546/56
Praha
140 00
Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Eva Ročková
Telefoon: +420 284009400
E-mail: eva.rockova@rsd.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rsd.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

D3 0309/II Ševětín – Borek

Referentienummer: 05PT-000594
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233110
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jihočeský kraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce.

Předmětem zakázky je vybudování úseku dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek. Stavba dálnice D3 v tomto úseku se nachází zcela mimo zastavěné území okolních obcí. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3, která byla vybudována jako polovina dálnice. Nová stavba bude vybudována v délce cca 10,7 km. v kat. 27,5/120. V trase dálnice bude vybudováno 9 mostních konstrukcí a dvě mimoúrovňové křižovatky. Dálnice je vedena střídavě v na násypech a v zářezech, po zemědělské i lesní půdě.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-306228

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 05PT-000594
Benaming:

D3 0309/II Ševětín – Borek

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
28/07/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Eurovia CS, a.s.
45274924
Národní 138/10
Praha
110 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ010
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 933 223 300.00 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malý či střední podnik.

Hodnota uvedená v bodě VII.1.6) je záporná: -210 502,57 CZK bez DPH.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45233110
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jihočeský kraj

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SO 321/3 – Úprava meliorací - ZBV č. 53.

Z důvodu nedostupných pozemků není možné provádět trasu meliorační větve „A“ a „F“ v rozsahu uvažovaném v PDPS. Je tedy nezbytné provést úpravu tras obou větví tak, aby stavba probíhala pouze na dostupných pozemcích. Z tohoto důvodu bude trasa větve „A“ o 3,1 m zkrácena a trasa meliorační větve „F“ zkrácena o 190,0 m a vypuštěny 2 koncové drenážní šachty. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 210 502.57 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Eurovia CS, a.s.
45274924
Národní 138/10
Praha
110 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ010
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

SO 321/3 – Úprava meliorací - ZBV č. 53.

Z důvodu nedostupných pozemků není možné provádět trasu meliorační větve „A“ a „F“ v rozsahu uvažovaném v PDPS. Je tedy nezbytné provést úpravu tras obou větví tak, aby stavba probíhala pouze na dostupných pozemcích. Z tohoto důvodu bude trasa větve „A“ o 3,1 m zkrácena a trasa meliorační větve „F“ zkrácena o 190,0 m a vypuštěny 2 koncové drenážní šachty. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

SO 321/3 – Úprava meliorací - ZBV č. 53.

Z důvodu nedostupných pozemků není možné provádět trasu meliorační větve „A“ a „F“ v rozsahu uvažovaném v PDPS. Je tedy nezbytné provést úpravu tras obou větví tak, aby stavba probíhala pouze na dostupných pozemcích. Z tohoto důvodu bude trasa větve „A“ o 3,1 m zkrácena a trasa meliorační větve „F“ zkrácena o 190,0 m a vypuštěny 2 koncové drenážní šachty. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 023 389 303.58 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 023 178 801.01 CZK