Leveringen - 121230-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Ierland-Dublin: Zuivelproducten

2019/S 053-121230

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
The Office of Government Procurement
IE3229842HH
3A Mayor Street Upper
Dublin 1
D01 PF72
Ierland
Contactpersoon: Tender Operations
Telefoon: +353 761008000
E-mail: support@ogp.gov.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ogp.gov.ie/

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/351

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=143706&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=143706&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prior Information Notice for the Provision of Dairy Products to the Irish Prison Service and Defence Forces

Referentienummer: FCT043C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15500000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This is a Prior Information Notice (PIN) and not a call for competition; a call to competition may be placed within the next 12 months.

The Office of Government Procurement intends to invite submissions from companies/organisations with expertise and capability relating to the delivery and provision of dairy products.

This process is a statement of a potential framework contract during the next 12 months but is not a commitment to purchase. Details of individual procurements pursuant to this notice will be advertised in due course. The Office of Government Procurement does not require a response to this prior information notice.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15431000
15431100
15431200
15510000
15511000
15511100
15511210
15511300
15511400
15511500
15512900
15530000
15540000
15541000
15542200
15543200
15543300
15544000
15545000
15551300
15551310
15551320
15551500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is a Prior Information Notice (PIN) and not a call for competition; a call to competition may be placed within the next 12 months.

The Office of Government Procurement intends to invite submissions from companies/organisations with expertise and capability relating to the delivery and provision of dairy products.

This process is a statement of a potential framework contract during the next 12 months but is not a commitment to purchase. Details of individual procurements pursuant to this notice will be advertised in due course. The Office of Government Procurement does not require a response to this prior information notice.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/10/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please refer to the documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #147710).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to the documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #147710).

Eventuele minimumeisen:

Please refer to the documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #147710).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to the documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #147710).

Eventuele minimumeisen:

Please refer to the documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #147710).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please refer to the documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #147710).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Please refer to the documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #147710).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court of Ireland
Dublin
Ierland
Telefoon: +353 18886000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Please consult with your own legal advisors.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019