Leveringen - 121236-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Denemarken-Aalborg: Verbruiksartikelen voor nierdialyse

2019/S 053-121236

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Denemarken
Contactpersoon: Mette Eriksen
Telefoon: +45 24893177
E-mail: mette.e@rn.dk
NUTS-code: DK05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rn.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dialyse forbrugsartikler

Referentienummer: U050123MDE19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33181520
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Der bliver afholdt høring i forbindelse med udbud af Dialyse forbrugsartikler.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141324
33181100
85141211
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Der vil blive afholdt høring i forbindelse med udbud af Dialyse Forbrugsartikler.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/03/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Materialet kan rekvireres via mail: mette.e@rn.dk fra den 20.3.2019.

Frist for kommentering til materialet, via ovenstående mail, den 4.4.2019 kl. 12:00.

Materialet omfatter kravspecifikation og tilbudsliste til følgende delaftaler:

- Delaftale 1 Hæmodialysekoncentrat dunke 4,7 liter,

- Delaftale 2 Hæmodialysekoncentrat smartbag 300 liter,

- Delaftale 3 Slangesæt til Fresenius 4008- og 5008 serien,

- Delaftale 4 Slangesæt til Fresenius 6008 serien,

- Delaftale 5 Lukkevæske med citrat,

- Delaftale 6 Lukkevæske med thaurolidin, citrat,

- Delaftale 7 Kateter langtidsanlæggelse,

- Delaftale 8 Desinfektionsmiddel,

- Delaftale 9 Kanyle Dialyse skarp,

- Delaftale 10 Kanyle Dialyse stump.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019