Leveringen - 121275-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gostyń: Steenkoolgas, leidinggas of soortgelijke gassen

2019/S 053-121275

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Gostyń
Rynek 2
Gostyń
63-800
Polen
Contactpersoon: Marta Szymańska
Telefoon: +48 655752126
E-mail: mszymanska@um.gostyn.pl
Fax: +48 655752114
NUTS-code: PL41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.biuletyn.gostyn.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.biuletyn.gostyn.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Gostyń i jej jednostek organizacyjnych na okres od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.

Referentienummer: GK.271.5.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09121000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) wynosząca dla zamówienia podstawowego 6 013 204 kWh, z prawem opcji 30 % 7 817 165 kWh – wg Załącznika nr 1 do SIWZ, do obiektów Zamawiającego w okresie od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL417
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gostyń

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) wynosząca dla zamówienia podstawowego 6 013 204 kWh, z prawem opcji 30 % 7 817 165 kWh – wg Załącznika nr 1 do SIWZ, do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

2. Gaz grupy E powinien być dostarczony całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.

4. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

5. Wielkość poboru gazu szacuje się dla zamówienia podstawowego na 6 013 204 kWh, z prawem opcji wynosi: 7 817 165 kWh w ciągu 12 miesięcy dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe z prawem opcji przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości.

6. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego-rozliczeniowego (danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zwanego dalej „osd”), zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd, przy czym dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego zużycia. W takim przypadku ostateczne rozlicznie za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa gazowego.

7. Adresy punktów poboru, grupy taryfowe, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. Dane o umowach zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ.

9. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

I aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa

I zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego oraz parametrów dystrybucji, w zakresie do ± 30 % względem ilości określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie ilości zakupionego paliwa gazowego oraz podwyższenie parametrów dystrybucji i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw paliwa gazowego oraz podwyższenia parametrów dystrybucji do 30 % ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę paliwa gazowego, podwyższenia parametrów dystrybucji do punktów opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz od dodania nowych punktów poboru gazu w ramach grup taryfowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie wymagają aneksowania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia 30.6.2020 r., jednakże sprzedaż paliwa gazowego będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ dla każdego ppg oddzielnie po uprzednim skutecznym rozwiązaniu dotychczas obowiązujących umów kompleksowych i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

3.3. Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. – Dział 9 pkt. 9.25 i 9.26 SIWZ,

3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w sekcji III 1.2. i III 1.3.. Ogłoszenia, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w sekcji III Ogłoszenia.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,

4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu ich w postępowaniu

O udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 4.1.,

4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 4.1, została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, muszą spełniać łącznie, z jednoczesnym zastrzeżeniem warunku – „Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne”, który to winno spełniać co najmniej dwóch z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej 500 000,00 zł.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę 500 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

3.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

3.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,

3.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,

3.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14) i 21) ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 2 i 3.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.:

4.1. w zakresie pkt 3.4. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14),21) ustawy Pzp,

4.2. w zakresie pkt 3.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Eventuele minimumeisen:

Cd.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4., zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.4. składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w pkt 4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądać dokumentów, które określają w szczególności:

7.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

7.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 3.

9. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 3., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Okoliczności wykluczenia wskazano w Dział 9 pkt 9.25. oraz 9.26 SIWZ.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy kompleksowe gazu ziemnego na rzecz dwóch różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż: 3 000 MWh.

2. Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku w pkt 1.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

5.Sposób komunikowania się Zamawiającego i Wykonawców (nie dotyczy składania ofert):

5.1. Składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:

a) dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),

b) Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się ze sobą również za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: mszymanska@um.gostyn.pl

5.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń:

a) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem miniPortalu Formularza do komunikacji jako załączniki,

b) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń, wniosków lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz przekazywanie informacji za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego mszymanska@um.gostyn.pl adres poczty elektronicznej Zamawiającego,

c) wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ - zalecane jest przesłanie wniosków na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: mszymanska@um.gostyn.pl

5.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. Zamawiający dopuszcza formaty.zip i 7z, które mogą zawierać jedynie pliki o wyżej wymienionych formatach. Zamawiający zaleca stosowanie formatu pdf.

Eventuele minimumeisen:

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20) lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. Kompletna oferta musi zawierać:

2.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,

2.2. Wypełniony i podpisany (zgodnie z zapisami w Dziale 4, 5 SIWZ) przez Wykonawcę formularz „JEDZ” – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,

2.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ-JEDZ) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ),

2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

2.5. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów – pełnomocnictwo.

3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy Pzp - składających ofertę wspólnie - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie) - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Nr konta bankowego: 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 z dopiskiem:,,Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Gostyń i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.”. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniądz. zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu właściwy dokument poręczenia lub gwarancji przed upływem terminy składania ofert w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem złożenia dokumentów bankowych nie wymagających podpisu.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w dziale 14 SIWZ.

Pełna informacja o zmianach do umowy znajduje się w SIWZ dział 14 pkt VI.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Urząd Miejski w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, POLSKA

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sposób określony na miniPortalu przez użycie dostępnej na miniPortalu aplikacji do szyfrowania ofert oraz przez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego pobranego z miniPortalu.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Marta Szymańska, e-mail: mszymanska@um.gostyn.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Zamawiającego pod adresem: http://biuletyn.gostyn.pl

2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego: „JEDZ”, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Zamawiający informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl Komisja Europejska udostępnia narzędzie umożliwiającego Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). W Wykonawca pobiera ze strony Zamawiającego plik o nazwie: Załącznik nr 3 do SIWZ- espd-request.xml poprzez przeciągnięcie pliku na swoje urządzenie. Następnie uruchamia stronę ESPD pojawi się https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl dokonuje wyboru język polski, wyboru opcji „Jestem wykonawcą”, pojawi się komunikat: „Gdzie znajduje się Państwa przedsiębiorstwo” należy dokonać wyboru, po czym następnie należy zaimportować dokument i po pojawieniu się komunikatu „Załaduj dokument”, załadować plik „Załącznik nr 3 do SIWZ - espd-request.xml”, pojawi się dokument o nazwie: Jednolity dokument zamówienia (ESPD) i postępować dalej zgodnie z instrukcjami w narzędziu. Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd. Zamawiający informuje, że Wykonawca w części IV JEDZ dotyczącej kryteriów kwalifikacji w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu wypełnia jedynie sekcję α. Nie wypełnia zatem pozostałych sekcji A-D w tej Części. Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W ramach prowadzonego postępowania JEDZ składają podmioty: a) Wykonawcy: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu), b) Podmioty trzecie: JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego; JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego; dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie, c) Podwykonawcy: dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III Ogłoszenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III Ogłoszenia., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7. i 8. wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 14. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 15. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Pozostałe informacje znajdują się w dziale 19 SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019