Leveringen - 121301-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Pitești: Antiseptica en desinfecteermiddelen

2019/S 053-121301

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul de Pediatrie Pitești
4318075
Str. Dacia nr. 1
Pitești
110414
Roemenië
Contactpersoon: Serviciul Aprovizionare
Telefoon: +40 248220800
E-mail: aprovizionare@pediatriepitesti.ro
Fax: +40 248213850
NUTS-code: RO311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pediatriepitesti.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate spitalicească
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție dezinfectant de nivel înalt pentru dezinfecția aeromicroflorei — fără aldehidă

Referentienummer: 4318075_2019_PAAPD1066665
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitie dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia aeromicroflorei — fara aldehida — acord-cadru 24 de luni.

Cantitatile minime si maxime estimate conform Caietului de sarcini.

Nota:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in mod clar si complet — in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul autoritatii contractante: Str. Dacia nr. 1, Pitesti, Arges.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia aeromicroflorei — fara aldehida — conform Caietului de sarcini.

Cantitatile minime si maxime estimate conform Caietului de sarcini.

Contractele subsecvente vor fi atribuite lunar, trimestrial sau semestrial in functie de existenta fondurilor bugetare cu aceasta destinatie si de nevoile autoritatii contractante.

Cantitatile minime si maxime care pot face obiectul Acordului-Cadru — minim 300 fl — maxim 5 000 fl.

Cantitatile minime si maxime care pot face obiectul unui Contract Subsecvent — minim 180 fl — maxim 2 160 fl.

Autoritatea contractanta atribuie contractele subsecvente incheierii acordului-cadru fara reluarea competitiei.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta 1 — Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Nota: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I, II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei de licitatie electronica, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Aceste documente pot fi:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

3) Declaratie privind evitarea conflictului de interese pentru ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator (declaratie privind neincadrarea in prev. art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016).

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Conform art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— ec. Gheorghe Florina — Manager,

— dr. Enescu Adina — Director Medical,

— ec. Gugiu Georgeta — Director Financiar-Contabil Interimar,

— farm. Manu Mariana — Farmacist Diriginte,

— as. Silveanu Adela — Director de Ingrijiri,

— Ing. Ene Gheorghe — sef Serviciu Administrativ,

— Ec. Ghita Marin — sef Birou Administrativ,

— ref. Bortosu Gabriel — sef Serviciu Aprovizionare,

— ref. Teleleu Luminita — sef Birou Achizitii Publice,

— c.j. Alexandru Ovidiu — consilier juridic.

Nota 1. Se va completa si prezenta DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Modul in care se poate accesa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European): in format electronic, prin intermediul serviciului online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.elicitatie.ro si in Notificarea 237/2016 a ANAP — Ghid utilizare Documentul Unic de Achizitie European (DUAE).

Nota 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani respectiv (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului subsecvent in RON (fara TVA) x 2 astfel: 864 000 RON.

Eventuele minimumeisen:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii potentiali semnatari ai acordului-cadru clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere, precum si documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii potentiali semnatari ai acordului-cadru clasati pe primele 3 locuri (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagina a mentiunii „conform cu originalul", însotita de semnatura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Prezentarea documentelor care atesta masurile implementate de operatorul economic prin care se garanteaza trasabilitatea produselor, pe lantul de aprovizionare, conform Ordinului 1082/731/2016.

Cerinta 1: lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani; ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare în valoare (fara TVA) de cel putin: 432 000 RON; prin produse similare se intelege: dezinfectanti si/sau produse antiseptice, indiferent de forma de prezentare (solutii, geluri, spume, tablete) si fara a conditiona domeniul in care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apa, colectivitati).

Eventuele minimumeisen:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei de licitatie electronica. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control si criteriile de monitorizare a produselor si proceselor pe lantul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante în îndeplinirea cerintei.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii potentiali semnatari ai acordului-cadru clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, certificate de predare-primire, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este valoarea totala ofertata in RON fara TVA. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SICAP (www.elicitatie.ro). Numar runde: 1. Durata rundei: 1 zi lucratoare (24 de ore). Nu se va folosi pasul de licitare. Conditiile de licitare: ofertantii nu pot decat sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior. Dupa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pentru departajarea eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat pretul egal o noua propunere financiara sub forma unei clarificari in sistemul electronic, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Reofertarea se face cu maxim 2 zecimale.

Acordul-cadru se va incheia cu maximum 3 operatori economici. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati se va accesa urmatorul link:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Reguli de comunicare:

— Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Sectiunea special dedicata din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la sectiunea dedicata din cadrul anuntului de participare, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege si Notificarea nr. 247 emisa de ANAP in 6.9.2016, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita prin documentatia de atribuire,

— Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SICAP, atasat anuntului de participare,

— Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.e-licitatie.ro pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri, inclusiv solicitarile de clarificari ale autoritatii contractante.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Compartiment Juridic — Spitalul de Pediatrie Pitești
Str. Dacia nr. 1
Pitești
110414
Roemenië
Telefoon: +40 220800
Fax: +40 248213850

Internetadres: www.pediatriepitesti.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019