Leveringen - 121323-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Neurenberg: Motorvoertuigen

2019/S 053-121323

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leiterin des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus
Regensburger Str. 104
Nürnberg
90478
Duitsland
Telefoon: +49 911-179-4880
E-mail: Service-Haus.Einkauf-Infrastruktur@arbeitsagentur.de
Fax: +49 911-179-908811
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.evergabe-online.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=245331
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.evergabe-online.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstkraftfahrzeuge

Referentienummer: 13-18-00627
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

RV Dienstkraftfahrzeuge

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Segment I – Obere Mittelklasse

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bundesweit

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In Deutschland zulassungsfähige, bislang nicht zugelassene Neufahrzeuge der oberen Mittelklasse (Vier-/Fünftürer).

Jährliche Abnahmemenge ca. 40 Stück ± 20 % (Verhältnis Limousinen/Kombis 70 %/30 %)

Das zusätzliche 1 Fahrzeug für die GBI mit Leasingrate und Aufpreisen sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Motorleistung: mind. 140 kW max. 170 kW

Mindestanforderungen Ausstattung: siehe Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Segment II – Mittelklasse

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bundesweit

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In Deutschland zulassungsfähige, bislang nicht zugelassene Neufahrzeuge (Limousinen und Kombis) der Mittelklasse (Vier-/Fünftürer).

Jährliche Abnahmemenge ca. 260 Stück ± 20 % (Verhältnis Limousinen/Kombis 40 %/60 %)

Die zusätzlichen 25 Fahrzeuge für die GBI mit Leasingraten und Aufpreisen sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Motorleistung: mind. 130 kW max. 160 kW

Mindestanforderungen Ausstattung: siehe Vergabeunterlagen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Segment III – Kompaktklasse

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bundesweit

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In Deutschland zulassungsfähige, bislang nicht zugelassene Neufahrzeuge: Kombifahrzeuge (Fünftürer) der Kompaktklasse.

Jährliche Abnahmemenge ca. 950 Stück (Inkl. 270 Fzg. SGB II) ± 20 %

Die zusätzlichen 15 Fahrzeuge für die GBI mit Leasingraten und Aufpreisen sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Motorleistung: mind. 90 kW max. 120 kW

Mindestanforderungen Ausstattung: siehe Vergabeunterlagen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Segment IV – Kleinwagen

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bundesweit

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In Deutschland zulassungsfähige, bislang nicht zugelassene Neufahrzeuge: Kleinwagen (Viertürer)

Voraussichtliche Abnahmemenge (24 Monate) ca. 200 Stück (Inkl. 100 Fzg. SGB II) ± 20 %

Motorleistung: mind. 60 kW max. 80 kW

Mindestanforderungen Ausstattung: siehe Vergabeunterlagen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Segment V – E-Kompaktklasse

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bundesweit

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In Deutschland zulassungsfähige, bislang nicht zugelassene Neufahrzeuge: E-Kleinwagen der e-Kompaktklasse (Viertürer)

Voraussichtliche Abnahmemenge (24 Monate) ca. 200 Stück (Inkl. 100 Fzg. SGB II) ± 20 %

Verbrauchs- Emissionswerte:

CO2-Effizienzklasse A+

Motor: E-Motor

Elektrische Reichweite (WLTP): mind. 200 Kilometer

Motorleistung: mind. 90 kW

Mindestanforderungen Ausstattung: siehe Vergabeunterlagen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Segment VI - E-Nutzfahrzeuge

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bundesweit

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In Deutschland zulassungsfähige, bislang nicht zugelassene Neufahrzeuge: E-Nutzfahrzeuge / e-Utilities klein

Voraussichtliche Abnahmemenge (24 Monate) ca. 45 Stück (Inkl. 5 Fzg. SGB II) ± 20 %

Verbrauchs- Emissionswerte:

CO2-Effizienzklasse A+

Motor: E-Motor

Elektrische Reichweite (WLTP): mind. 160 Kilometer

Motorleistung: mind. 40 kW

Mindestanforderungen Ausstattung: siehe Vergabeunterlagen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Entfällt

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Entfällt

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Vorlage einer Referenz gem. Vordruck D.9

Eventuele minimumeisen:

Leistungsart: Leasing von KFZ (mindestens 50 Fahrzeuge für einen Kunden)

Leistungszeitraum: mindestens ein Jahr innerhalb der letzten 3 Jahre

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

— Erklärung zur Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen (Vordruck C.1)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:01
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dieses Vergabeverfahren wird nur elektronisch durchgeführt! Angebote sind nicht (mehr) mit einer elektronischen Signatur zu versehen. Verlangt ist die elektronische Übermittlung in Textform nach § 126 b des Bürgerlichen Gesetzbuches. Danach muss es sich um eine lesbare Erklärung handeln, in der die Person des Erklärenden genannt ist und die auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann. Durch das Hochladen des Angebotes über den „Ana-Web“ werden diese Anforderungen erfüllt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Duitsland
E-mail: vk@bundeskartellamt.Bund.de
Fax: +49 228-9499-163

Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ein Antrag auf Nachprüfung ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, schriftlich bei der zuvor genannten Vergabekammer zu stellen (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leiterin des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus
Regensburger Str. 104
Nürnberg
90478
Duitsland
Telefoon: +49 911-179-4880
E-mail: Service-Haus.Einkauf-Infrastruktur@arbeitsagentur.de
Fax: +49 911-179-908811

Internetadres: http://www.evergabe-online.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019