Leveringen - 121357-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Trowbridge: Straatverlichtingsuitrusting

2019/S 053-121357

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wiltshire Council
Wiltshire Council, County Hall, Bythesea Road
Trowbridge
BA14 8JN
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Dave Gillett
Telefoon: +44 1255713371
E-mail: david.gillett@wiltshire.gov.uk
Fax: +44 1225713317
NUTS-code: UKK15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wiltshire.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.wiltshire.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.supplyingthesouthwest.org.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.supplyingthesouthwest.org.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HE0653 Countywide Upgrade of Streetlights to LED Bulbs

Referentienummer: DN387365
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Wiltshire Council are replacing its street lighting stock with LED luminaires. This tender is for the supply of various types of LED Luminaries, as detailed in the tender documents. Wiltshire Council intends to award this contract to one supplier for the duration of the contract, who will provide a schedule of rates for the various types of LED luminaires specified.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wiltshire Council are replacing its street lighting stock with LED luminaires. This tender is for the supply of various types of LED Luminaries, as detailed in the tender documents. Wiltshire Council intends to award this contract to one supplier for the duration of the contract, who will provide a schedule of rates for the various types of LED luminaires specified.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-025709
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The UK does not have any special review body with responsibility for appeal/mediation procedures in public procurement competitions. Instead; any challenges are dealt with by the High Court, Commercial Division, to which proceedings may be issued regarding alleged breaches of the PCR 2015
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019