Leveringen - 121376-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Weßling: Ruwe aardolie

2019/S 053-121376

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) – Oberpfaffenhofen
Münchener Str. 20
Weßling
82234
Duitsland
Contactpersoon: Einkauf
Telefoon: +49 8153281282
E-mail: Christian.Skrzypek@dlr.de
NUTS-code: DE21L

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dlr.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E59229547
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Großforschungseinrichtung
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Forschung & Entwicklung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Belieferung des DLR Standorts Lampoldshausen mit Heizöl (DIN 51603-1)

Referentienummer: 525/2019/Heizöl
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Belieferung des DLR Standorts Lampoldshausen mit Heizöl (DIN 51603-1).

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Vergabeunterlagen. Bitte beachten Sie zudem die Anlagen 1 bis 13 zu den Vergabeunterlagen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE118
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

Im Langen Grund

74239 Hardthausen am Kocher

DEUTSCHLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Vergabeunterlagen. Bitte beachten Sie zudem die Anlagen 1 bis 13 zu den Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung um maximal weitere 24 Monate

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Vergabeunterlagen. Bitte beachten Sie zudem die Anlagen 1 bis 13 zu den Vergabeunterlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Vergabeunterlagen. Bitte beachten Sie zudem die Anlagen 1 bis 13 zu den Vergabeunterlagen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Januar 2023

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Bundes
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 22894990
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163

Internetadres: http://bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer des Bundes
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 22894990
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163

Internetadres: http://bundeskartellamt.de

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer des Bundes
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 22894990
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163

Internetadres: http://bundeskartellamt.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019