Leveringen - 121402-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Vasvár: Gereedschapswerktuigen met laserbediening en bewerkingscentra

2019/S 053-121402

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
MIELL Quality Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_44014830
Köztársaság tér 13.
Vasvár
9800
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Varga Dóra Katalin
Telefoon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.miellquality.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000199122019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000199122019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kbt. 5. § (3) bekezdés szerint
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gépipar

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kapac.bőv-hez szüks fiber lézervágógép beszerzése

Referentienummer: EKR000199122019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42610000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

"Kapacitásbővítéshez szükséges fiber lézervágógép beszerzése" a közbeszerzési dokumentációban részletezett specifikáció alapján.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222
Voornaamste plaats van uitvoering:

9771 Balogunyom, Ipari u. 1. (0118/2. hrsz.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adásvételi szerződés a MIELL Quality Kft. részére kapacitásbővítés céljából beszerzendő 1db lézervágó gép beszerzése és üzembe helyezése (betanítással, szoftvertelepítéssel, oktatással) tárgyában a közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikáció alapján.

Gépkezelés betanítása: 1 hét (40 óra) létszámmegkötés nélkül, Szoftveroktatás: 1 hét (40 óra) létszámmegkötés nélkül.

Főbb műszaki paraméterek:

– Lézerteljesítmény: 4 KW

– Technológia: Fiber lézer

– Síkágyas és forgótengelyes kivitel

– Vágási képesség: acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz sárgaréz, titán anyagoknál

– Asztalméret min. 3000x1500 mm

– A berendezés üzembe helyezése, a berendezés kezeléséhez betanítás biztosítása

– Automatikus fúvókabeállítással ellátott berendezés

– Magyar nyelvű telepítési és kezelési utasítás

– Kezeléshez szükséges szoftver, legalább 1 licenc

A nyertes ajánlattevőnek meg kell felelnie annak a követelménynek, hogy beszerzett géppel kapcsolatban felmerült hibák kijavítását a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül megkezdi.

Részletes elvárások és mennyiségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Asztalterhelhetőség (min.899-max.1000 kg) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Vágható anyagvastagsági képesség, ezen belül alszempontok / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. alszempont: Vágható anyagvastagsági képességnormálacél normálacél (szénacél) esetében (min16-max20 mm) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. alszempont: Vágható anyagvastagsági képesség rozsdamentes acélesetében (min12-max15 mm) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. alszempont: Vágható anyagvastagsági képesség alumínium AlMg3 esetében (min12-max15 mm) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Mozgatási sebesség szimultán (min120-max160m/min) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Forgótengellyel megmunkálható hossz (min2399-max2700 mm) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Tokmányon keresztül adagolható keresztmetszeti maximális átmérő (min138 - max155 mm) / Weging: 4
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00878 - MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet AT, vagy AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az AK köteles kizárni az eljárásból azt a GSZ-t, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, ATt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezet 1-16.§-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. AK az EEKD-ot a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Az AT a Kbt. 67. § (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AVt.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

– a MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.

– a nem MAGYARORSZÁG-n letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

AV és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 8. § ib) pontjában és a 10. § gb) pontjában meghatározottak szerint.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 8. § ic) pontjában és a 10. § gc) pontjában meghatározottak szerint.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az igazolási mód: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat. Ha a GSZnek nincs tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében

— a Mo-n letelepedett ajánlattevő esetében, köztartozásmentes adózói adatbázisból az AK ellenőrzi, ha a GSZ az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást,

— a nem Mo-n letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az AK is ellenőrzi; ha a ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a GSZ Mo-n nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.

A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 64. § is irányadó.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Kr.II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015.(X.30.) Kr.5.§ (1) bek.megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§.(4)-(6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1.

Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

AK Kbt. 69. § (4) bek-e szerinti felhívására AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az AF feladásától visszafele számított előző három év legjelentősebb szállításainak ismertetését a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerinti formában igazolva.

A referenciát olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: az szállítás tárgya, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját; év/hó/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél, a kapcsolattartó adatai, mennyiségi/műszaki adatok, melyből az alkalmasság megállapítható; továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdése alkalmazandó.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított előző három évben, előírás- és szerződésszerűen teljesített olyan referenciával (együttes megfelelés), amely legalább 1 db síkágyas és/vagy forgótengelyes kivitelű, legalább 3KW-os, lézervágó gép szállítására vonatkozik.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1), valamint (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítés után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik. A támogatás intenzitása: 45 %.

A kifizetés euróban történik.

Finanszírozás módja utófinanszírozás.

Ajánlatkérő a nettó vételár (eszköz vételárának) legfeljebb 30 %-ának megfelelő előleget fizet a nyertes Ajánlattevők részére a szerződés hatályba lépését követően a nyertes ajánlattevő által benyújtott előlegbekérő alapján.

Az igényelt előleg összegével megegyező összegű előleg-visszafizetési biztosítékot kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Jótállás, Késedelmi kötbér, Nemteljesítési kötbér a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet szerint.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

: EKR 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

: EKR 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy vonatkozásában AK kizárja projekttársaság létrehozását.

2.) AK a IV.2.6) pont kiegészítéseként közli, hogy a 2 hónap alatt AK 60 napot ért.

3.) AK az eljárásban a hp-t a Kbt. 71. § – nak megfelelően biztosítja. Amennyiben a hp-sal AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hp, úgy ez esetben AK nem korlátozza és nem zárja ki az új GSZre vonatkozóan a hp-t.

4.) Az AK az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

5.) Az AT az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az AKtől.

6.) AK a Kbt. 66. § (6) bek. alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni az a) és b) pontokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

7.) AT ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

8.) Az ajánlathoz csatolni kell az AT vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett, 2006. évi V törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolati formában. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott GSZnél, úgy csatolni kell az adott GSZnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást is, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását és szignómintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati Az M/1. alkalmassági min.köv.-t szigorúbban határozta meg a minősített ATk jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.

9.) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül -a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést

10.) ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában a tekintetben, hogy van-e folyamatban ATvel szemben cégügyben el nem bírált módosítás.

11.) Közös ajánlattétel feltételeit KD tartalmazza.

12.) ATknek nyilatkozniuk kell, hogy átlátható szervezetnek minősülnek.

13.) AK jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

14.) FAKSZ dr. Varga Dóra Katalin (lajstrom szám: 00155).

15.) Adható pontszám: 0-100; módszer: 1. részszempont: fordított arányosítás, a többi részszempont esetén arányosítás a KD szerint. A 3. részszempont esetén 3 alszempont is értékelésre kerül.

16.) Az ajánlatban be kell nyújtani a megajánlott gép esetén az alábbi adattartalommal a megajánlott eszköz műszaki leírását / gépkönyvét / termékismertetőjét.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019