Leveringen - 121465-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Resorbeerbare hemostatica

2019/S 053-121465

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
4323209
Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, județul Mureș
Târgu Mureș
540136
Roemenië
Contactpersoon: Alexandru Perghel
Telefoon: +40 265212111
E-mail: achizitii@spitalmures.ro
Fax: +40 265213967
NUTS-code: RO125

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalmures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare hemostatice absorbabile, consumabile medicale, alcool, vată, barbotor pentru oxigenoterapie

Referentienummer: 4323209/2019/7374/12.03.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141127
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de furnizare hemostatice absorbabile, consumabile medicale, alcool, vata, barbotor pentru oxigenoterapie.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 19
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 19
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tavite renale

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
33141124
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CS min 10000- CS max 50000, AC 40000- AC max 500000, Val celui mai mare CS 40,000 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hemostatic resorbabil min 5X7.5 cm

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cs min 100- Cs max 750, Ac min 375- Ac max 4500, Val celul mai mare CS 11,250 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Folii de incizie

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
19521100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Folie de incizie 45x65 cm iodate Cs min 100- CS max 800; Ac min 400- AC max 5000, Val celui mai mare CS 25,600 lei

Folie de incizie 90x60 cm iodata Cs min 50- CS max 800; Ac min 200- AC max 2250, Val celui mai mare CS 36,800lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Guler cervical adulti

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141730
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CS min 50- CC max 250, AC min 125- AC max 1500, Valoarea celui mai mare CS 10,500 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 20 x 55 cm

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 19,500 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 10 x 10 cm

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 5,250Lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hemostatice absorbabile

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg, Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

13.1 HEMOPATCH Plasture hemostatic resorbabil, pe bază de colagen 27X27 mm CS min 20- CS max 75, AC min 50- AC max 600, Val celui mai mare CS 39,000 lei

13.2 HEMOPATCH Plasture hemostatic resorbabil, pe bază de colagen 45X45 mm CS min 20- CS max 75, AC min 50- AC max 600, Val celui mai mare CS 101,775le

13.3 HEMOPATCH Plasture hemostatic resorbabil, pe bază de colagen 45X90 mm CS min 20- CS max 75, AC min 50- AC max 600, Val celui mai mare CS 154,875lei

13.4 FLOSEAL Matrice hemostatică 5ml CS min 10- CS max 50, AC min 40- AC max 4500, Val celui mai mare CS 100,300lei

13.5 COSEAL Sigilant chirurgical sintetic CS min 5- CS max 15, AC min 10- AC max 150, Val celui mai mare CS 43,125lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 20 x 45 cm

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 13,500lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Guler cervical pediatric

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141730
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cs min 25- Cs max 125; AC min 60- AC max 750, Val celui mai mare CS 5,250 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

GEL EKO

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
33698000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cs min 350- Cs max 2500; Ac min 1250- AC max 15000, val celui mai mare CS 15,500 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vata 200G

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141117
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cs min 2000- Cs max 125000; AC min 6250- AC max 75000, val celui mai mare CS 37,500 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 30 x 40 cm

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 19,500 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Spirt sanitar

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24322500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPItalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CS min 1000- CS mx 7500, AC min 3750-AC max 45000, Val celui mai mare CS 28,500 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 10 x 40 cm

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta TG. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 9,000 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 5 x 15 cm

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 4,500 Lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Barbotor cu umidificator

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CS min 25- CS max 125, AC min 60- AC max 750, Val celui mai mare CS 79,375 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile medicale sectii

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.1 Kit pentru poziţionarea/întoarcerea pacienţilor pentru prevenirea complicaţiilor de decubit şi resp. CS min75- CS max 200; Ac min 300- AC max 3600, Val c m m CS 198,000 lei

1.2 Aleze pat microclima CS min 150- CS max 400; Ac min 600- AC max 7200, Val c m m CS 19,600lei

1.3 Lavete absorbante CS min 375- CS max 1000; Ac min 1500- AC max 18000, Val c m m CS 99,000lei

1.4 Sistem pe perna de aer pentru transfer pacient CS min 30- CS max 60; Ac min 100- AC max 1080, Val c m m CS 82,500 lei

1.5 Stabilizator calcai – protectie calcai cu stabilizator CS min 50- CS max 100; Ac min 150- AC max 1800, Val c m m CS 68,000lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse ingrijire pacient

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

11.1 Kit igiena cavitate bucala pentru prevenirea pneumoniilor Cs min 300- Cs max 1500, Ac min 1250- AC max 15000, Val celui mai mare CS 74,250 lei

11.2 Kit preventie VAP cu CHG – pentru utilizare timp 24 ore Cs min 200- Cs max 1000, Ac min 850- AC max 10000, Val celui mai mare CS 170,000lei

11.3 Lavete pentru prevenirea si tratarea escarelor cu Dimeticon Cs min 400- Cs max 2000, Ac min 1500- AC max 20000, Val celui mai mare CS 79,200lei

11.4 Lavete antiseptice cu 500mg de gluconate de CHG Cs min 300- Cs max 1500, Ac min 1300- AC max 16000, Val celui mai mare CS 59,700lei

11.5 Kit ingrijire cateter pacient Cs min 325- Cs max 1500, Ac min 1300- AC max 18000, Val celui mai mare CS 119,250lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set Clisma

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
33697100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cs min 200- Cs max 1350; AC min 675- AC max 8100, Val celui mai mare CS 9,450 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

2. Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

3. Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016,- model propriu,declaratia va fi completata de

Toti participantii(Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr.Puiac Ion Claudiu- Manager, Ec.Craciun Ioan Florin- Director Financiar Contabil; Engi Emese- Asist coordonator UPU-SMURD; Dr. Sanda-Maria Copotoiu- Medic Sef Clinica ATI; Dr. Strat Alexandru - Medic Coordonator Bloc op. I; Bobric Gabriel-Consilier juridic, Ec.Perghel Alexandru- sef birou achizitii publice, Drugan Adela-birou achizitii publice.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.

6.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA

7. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL – eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.

NOTA !!!: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016;

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul g... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) cel putin de pentru lotul 1- 467,100lei, lot 2- 10,500 RON, lot 3- 5,250lei, lot 4- 79,375lei, lot 5- 28,500lei, lot 6- 37,500lei, lot 7 - 9,450 RON, lot 8- 15,500lei, lot 9- 62,400 RON, lot 10- 11,250lei, lot 11- 502,400lei, lot 12- 40,000 RON, lot 13- 439,075 RON, lot 14- 4,500 RON, lot 15- 5,250 RON, lot 16- 9,000 RON, lot 17- 13,500 RON, lot 18- 19,500 RON, lot 19- 19,500 RON.

Eventuele minimumeisen:

Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor semnate cu semnatura electronica extinsa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani, cel putin de lotul 1- 467,100lei, lot 2- 10,500 RON, lot 3- 5,250lei, lot 4- 79,375lei, lot 5- 28,500lei, lot 6- 37,500lei, lot 7 - 9,450 RON, lot 8- 15,500lei, lot 9- 62,400 RON, lot 10- 11,250lei, lot 11- 502,400lei, lot 12- 40,000 RON, lot 13- 439,075 RON, lot 14- 4,500 RON, lot 15- 5,250 RON, lot 16- 9,000 RON, lot 17- 13,500 RON, lot 18- 19,500 RON, lot 19- 19,500 RON.

Eventuele minimumeisen:

Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei(certificari/procese verbal de receptie/contracte/parti din contracte/alte documente) vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș — Compartimentul Contencios
Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Târgu Mureș
540136
Roemenië
Telefoon: +40 265212111
Fax: +40 265213967

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019