Leveringen - 121487-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rijsel: Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen

2019/S 053-121487

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Partenord Habitat
27 boulevard Vauban, BP 309
Lille Cedex
59020
Frankrijk
Telefoon: +33 320785758
E-mail: mlegrain@partenordhabitat.fr
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://partenordhabitat.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-partenord.local-trust.com

I.1)Naam en adressen
Lille Métropole Habitat
425 boulevard Gambetta
Tourcoing
59200
Frankrijk
E-mail: d.delcambre@partenordhabitat.fr
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lmh.fr/accueil-general

I.1)Naam en adressen
Vilogia
74 rue Jean Jaurès
Villeneuve d'Ascq
59650
Frankrijk
E-mail: d.delcambre@partenordhbaitat.fr
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vilogia.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://marches-partenord.local-trust.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://marches-partenord.local-trust.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture d'enveloppes, papiers, documents imprimes, de travaux de composition, de reproduction et de signalétique pour les besoins du groupement

Referentienummer: 19139
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fournitures et livraison de papiers, enveloppes, documents imprimés, travaux de composition, travaux de reproduction de documents et fourniture et pose de signalétique intérieure et extérieure pour les besoins du groupement Partenord Habitat/Lille Métropole Habitat et Vilogia. Les marchés sont conclus sans minimum et sans maximum.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 936 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture d'enveloppes vierges et imprimées

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nord

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'enveloppes vierges et imprimées

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur technique: test en condition réelle des échantillons / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: délais de livraison / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur écologie et sociétale / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent accord-cadre est prévu pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date de prise d'effet, avec reconduction tacite trois (3) fois douze (12) mois selon la décision du pouvoir adjudicateur de reconduire ou non.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La valeur estimée mentionnée au II.2.6 porte sur la durée maximale de l'accord cadre soit 4 ans, et pour l'ensemble des commandes faites par les membres du groupement de commande.des échantillons sont demandés au titre de l'offre et seront analysés pour déterminer l'offre la plus avantageuse;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de papier pour copieurs multifonctions

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de papier pour copieurs multifonctions

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur technique: test en condition réelle des échantillons / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: délais de livraison / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur écologie et sociétale / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 264 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent accord-cadre est prévu pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date de prise d'effet, avec reconduction tacite trois (3) fois douze (12) mois selon la décision du pouvoir adjudicateur de reconduire ou non.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La valeur estimée mentionnée au II.2.6 porte sur la durée maximale de l'accord cadre soit 4 ans, et pour l'ensemble des commandes faites par les membres du groupement de commande. .des échantillons sont demandés au titre de l'offre et seront analysés pour déterminer l'offre la plus avantageuse

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de papier pour machine offset et tirage de plans

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nord

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de papier pour machine offset et tirage de plans

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur technique: test en condition réelle des échantillons / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: délais de livraison / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur écologie et sociétale / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent accord-cadre est prévu pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date de prise d'effet, avec reconduction tacite trois (3) fois douze (12) mois selon la décision du pouvoir adjudicateur de reconduire ou non.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La valeur estimée mentionnée au II.2.6 porte sur la durée maximale de l'accord cadre soit 4 ans, et pour l'ensemble des commandes faites par les membres du groupement de commande. .des échantillons sont demandés au titre de l'offre et seront analysés pour déterminer l'offre la plus avantageuse

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de documents imprimés

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79810000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nord

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de documents imprimés

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualité des échantillons / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: mémoire technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur écologie et sociétale / Weging: 10
Prijs - Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent accord-cadre est prévu pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date de prise d'effet, avec reconduction tacite trois (3) fois douze (12) mois selon la décision du pouvoir adjudicateur de reconduire ou non.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La valeur estimée mentionnée au II.2.6 porte sur la durée maximale de l'accord cadre soit 4 ans et pour l'ensemble des commandes faites par les membres du groupement de commande. .des échantillons sont demandés au titre de l'offre et seront analysés pour déterminer l'offre la plus avantageuse

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux de composition

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nord

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de composition

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualité des échantillons / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: mémoire technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur écologie et sociétale / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 160 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent accord-cadre est prévu pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date de prise d'effet, avec reconduction tacite trois (3) fois douze (12) mois selon la décision du pouvoir adjudicateur de reconduire ou non.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La valeur estimée mentionnée au II.2.6 porte sur la durée maximale de l'accord cadre soit 4 ans, et pour l'ensemble des commandes faites par les membres du groupement de commande. .des échantillons sont demandés au titre de l'offre et seront analysés pour déterminer l'offre la plus avantageuse

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux de reproduction de documents

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nord

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de reproduction de documents

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur technique (mémoire) / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: délais de livraison / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur écologie et sociétale / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent accord-cadre est prévu pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date de prise d'effet, avec reconduction tacite trois (3) fois douze (12) mois selon la décision du pouvoir adjudicateur de reconduire ou non.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La valeur estimée mentionnée au II.2.6 porte sur la durée maximale de l'accord cadre soit 4 ans, et pour l'ensemble des commandes faites par les membres du groupement de commande.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de signalétique sur son support intérieur et extérieur

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44423400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nord

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de signalétique sur son support intérieur et extérieur

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualité des échantillons / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: mémoire technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: valeur écologie et sociétale / Weging: 10
Prijs - Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent accord-cadre est prévu pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date de prise d'effet, avec reconduction tacite trois (3) fois douze (12) mois selon la décision du pouvoir adjudicateur de reconduire ou non.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La valeur estimée mentionnée au II.2.6 porte sur la durée maximale de l'accord cadre soit 4 ans, et pour l'ensemble des commandes faites par les membres du groupement de commande. .des échantillons sont demandés au titre de l'offre et seront analysés pour déterminer l'offre la plus avantageuse

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

a) la lettre de candidature sur la base du formulaire DC1 joint au dossier de consultation des entreprises;

b) la déclaration du candidat sur la base du formulaire DC2 joint au dossier de consultation des entreprises;

c) ou le DUME en lieu et place des DC1 et DC2.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

c) déclaration concernant le chiffre d’affaires global portant sur ces 3 dernières années;

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

d) déclaration concernant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des 3 dernières années;

e) une liste des prestations exécutées au cours des 3 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé;

f) déclaration indiquant l’outillage, matériel et équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution de marché de même nature.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Siège de Partenord.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

La valeur totale estimée mentionnée au II.1.5) est la valeur total des marchés sur la durée maximale envisagée soit 4 ans. Un quantitatif donné à titre indicatif et non contractuel, pour chacun des lots, pour une période de 12 mois figure dans le dossier de la consultation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039, 59014 Lille Cedex, tél.: +33 359542342, courriel: greffe.ta-lille@juradm.fr — télécopieur: +33 359542445
Lille Cedex
59014
Frankrijk

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039, 59014 Lille Cedex, tél.: +33 359542342, courriel: greffe.ta-lille@juradm.fr adresse internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/
Lille
59014
Frankrijk

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019