Leveringen - 121499-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Oulu: Platte beeldschermen

2019/S 053-121499

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0679480-9
Kajaanintie 50, OYS
Oulu
90029
Finland
Contactpersoon: Sari Maunu
Telefoon: +358 401262467
E-mail: sari.maunu@ppshp.fi
NUTS-code: FI1D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ppshp.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/ppshp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=216389&tpk=c42eeb26-75f0-479a-b1c3-ce8b7efa33ed
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diagnostiset näytöt

Referentienummer: 54585
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231310
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PPSHP) pyytää omasta ja hankintarenkaan yksiköiden puolesta tarjoustanne diagnostisista näytöistä tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Diagnostiset näytöt ajalle 1.7.2019–30.6.2023.

Kohderyhmittäin valikoidaan yksi (1) toimittaja, kohderyhmät ovat:

1. Radiologien näyttö 6 MP

2. Radiologien näyttöpari 2 x 3MP hs

3. Mammografianäyttö 8MP

4. Mammografianäyttö 12 MP

5. Mammografianäyttöpari 2 x 5MP hs

6. Kliinikkonäyttö 1

7. Kliinikkonäyttö 2.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Radiologien näyttö 6MP

Perceel nr.: 54585_1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diagnostiset näytöt ajalle 1.7.2019–30.6.2023.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optiona tarjottavat näytönohjaimet voidaan hankkia erikseen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Radiologien näyttöpari 2x3MP harmaasävy

Perceel nr.: 54585_2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diagnostiset näytöt ajalle 1.7.2019–30.6.2023.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optiona tarjottavat näytönohjaimet voidaan hankkia erikseen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mammografianäyttö 8 MP

Perceel nr.: 54585_3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
NUTS-code: FI1D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diagnostiset näytöt ajalle 1.7.2019–30.6.2023.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optiona tarjottavat näytönohjaimet voidaan hankkia erikseen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mammografianäyttö 12 MP

Perceel nr.: 54585_4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diagnostiset näytöt ajalle 1.7.2019–30.6.2023.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optiona tarjottavat näytönohjaimet voidaan hankkia erikseen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mammografianäyttöpari 2 x 5MP harmaasävy

Perceel nr.: 54585_5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diagnostiset näytöt ajalle 1.7.2019–30.6.2023.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optiona tarjottavat näytönohjaimet voidaan hankkia erikseen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kliinikkonäyttö 1

Perceel nr.: 54585_6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diagnostiset näytöt ajalle 1.7.2019–30.6.2023.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optiona tarjottavat näytönohjaimet voidaan hankkia erikseen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kliinikkonäyttö 2

Perceel nr.: 54585_7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diagnostiset näytöt ajalle 1.7.2019–30.6.2023.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optiona tarjottavat näytönohjaimet voidaan hankkia erikseen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 7
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen ja avaamisajankohta on arvio.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Kohderyhmittäin valikoidaan yksi (1) toimittaja. Näyttöön soveltuvan näytönohjaimen voi tarjota joko erikseen optiona tai osana näyttökokonaisuutta. Näytönohjaimen on sovelluttava kokonsa ja tekniikkansa osalta Oysissa käytössä olevaan tehotyöasemaan (Lenovo, TS P320, 210W virtalähde) ja siinä on oltava vähintään kolme (3) näyttöliitäntää. Lisäksi näytönohjaimen on oltava Win7- ja Win10-yhteensopiva. Mikäli näyttö vaatii näyttöspesifin näytönohjaimen ja/tai näytönohjain ei sovellu em. Oysin tehotyöasemaan, tulee siitä mainita erikseen. Mikäli tarjotaan näyttöä ilman näytönohjainta, tulee näyttöön soveltua Oysissa käytössä oleva tehomikron näytönohjain (NVIDIA Quadro K1200, 4GT).

Arvioidut kulutukset neljälle (4) vuodelle hankintayksiköittäin:

PPSHP:

1. Radiologien näyttö 6 MP - 34 kpl

2. Radiologien näyttöpari 2 x 3MP hs - 6 kpl

3. Mammografianäyttö 8MP - 1 kpl

4. Mammografianäyttö 12 MP - 1 kpl

5. Mammografianäyttöpari 2 x 5MP hs - 1 pari

6. Kliinikkonäyttö 1 - 12 kpl

7. Kliinikkonäyttö 2 - 4 kpl.

RAAHE:

Radiologien näyttöjä 2-3 kpl

Mammografia 1 kpl.

LSHP:

1. Radiologien näyttö 6 MP - 8 kpl

2. Radiologien näyttöpari 2 x 3MP hs - 0 kpl

3. Mammografianäyttö 8MP - 1 kpl

4. Mammografianäyttö 12 MP - 1 kpl

5. Mammografianäyttöpari 2 x 5MP hs - 0 kpl

6. Kliinikkonäyttö 1 - 5 kpl

7. Kliinikkonäyttö 2 - 15 kpl.

LPSHP:

1. Radiologien näyttö 6 MP – 2 kpl

2. Radiologien näyttöpari 2 x 3MP hs – 7 kpl näyttöparia

3. Mammografianäyttö 8MP – ei käyttöä

4. Mammografianäyttö 12 MP – ei käyttöä

5. Mammografianäyttöpari 2 x 5MP hs - 1 kpl näyttöpareja

6. Kliinikkonäyttö 1 – 6 kpl

7. Kliinikkonäyttö 2 – 6 kpl.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite:

1. Radiologien näyttö 6 MP - 4 kpl

2. Radiologien näyttöpari 2 x 3MP hs - 4 kpl

3. Mammografianäyttö 8MP - 4 kpl

4. Mammografianäyttö 12 MP - 4 kpl

5. Mammografianäyttöpari 2 x 5MP hs - 4 kpl

6. Kliinikkonäyttö 1 - 0

7. Kliinikkonäyttö 2 - 20 kpl.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019