Leveringen - 121509-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Vruchtgroenten

2019/S 053-121509

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Geniko Epiteleio Naytikoy - Promitheytikos Organismos Naytikoy - Tmima Efodiasmoy Monadon P.N.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ
Iera Odos 102A
Athina
104 47
Griekenland
Contactpersoon: Promitheytikos Organismos Naytikoy
Telefoon: +30 2103484259
E-mail: promithion.pon@gmail.com
Fax: +30 2103423179
NUTS-code: EL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hellenicnavy.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eprocurement.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη Α.Μ.Δ. Π/Θ οπωροκηπευτικών.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03221200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Διακήρυξη ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο προμήθειας οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών π. πλοίων και ν. υπηρεσιών περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και Κ.Ε. Πόρος, για έντεκα (11) μήνες ή μέχρι αποδόσεως διαγωνισμού διακλαδικού χαρακτήρα, προϋπολογιζόμενου κόστους 952 000,00 EUR (άνευ ΦΠΑ), όποιο εκ των τριών (3) γεγονότων επέλθει πρώτο.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 952 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Διακήρυξη ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο προμήθειας οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών π. πλοίων και ν. υπηρεσιών περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και Κ.Ε. Πόρος, για έντεκα (11) μήνες ή μέχρι αποδόσεως διαγωνισμού διακλαδικού χαρακτήρα, προϋπολογιζόμενου κόστους 952 000,00 EUR (άνευ ΦΠΑ), όποιο εκ των τριών (3) γεγονότων επέλθει πρώτο.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 952 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 11
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ως παράρτημα Γ της διακήρυξης (Α/Α συστήματος 71815 και αριθ. διακήρυξης 2/18Ε).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

α) αντίγραφα ισολογισμών της επιχείρησης (Γ' κατηγορίας) ή εσόδων - εξόδων (Β' κατηγορίας)·

β) βεβαίωση για το ύψος τού ετήσιου κύκλου εργασιών τής επιχείρησης·

γ) ισχύουσες ή προηγούμενες συμβάσεις με το Δημόσιο.

(Α/Α συστήματος 71815 και αριθ. διακήρυξης 2/18Ε).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ως Παράρτημα Β' (Ειδικοί όροι) και ως Παράρτημα Γ' (Απαιτούμενα δικαιολογητικά), της διακήρυξης.

(Α/Α συστήματος 71815 και αριθ. διακήρυξης 2/18Ε).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αθήνα
Griekenland

Internetadres: www.eprocurement.gov.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού - Διεύθυνση Εφοδιασμού Μονάδων Π.Ν. - Τμήμα Εφοδιασμού Ειδών Τροφοδοσίας
Αθήνα
Griekenland
Telefoon: +30 2103484259
E-mail: promithion.pon@gmail.com
Fax: +30 2103423179
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού - Διεύθυνση Εφοδιασμού Μονάδων Π.Ν. - Τμήμα Εφοδιασμού Ειδών Τροφοδοσίας
Αθήνα
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019