Leveringen - 121537-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Angra do Heroísmo: Vuilniswagens

2019/S 053-121537

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Rua do Barcelos, 4
Angra do Heroísmo
9700-026
Portugal
Contactpersoon: Luís Alberto Borba Gonçalves
Telefoon: +351 295204850
E-mail: contratacao@cmah.pt
NUTS-code: PT20

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cmah.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2018/300.10.005/345 — Concurso público internacional — Aquisição de 3 veículos de recolha de RSU

Referentienummer: 2018/300.10.005/345
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144511
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— Lote 1 — Aquisição de 1 veículo de 7 m3,

— Lote 2 — Aquisição de 2 veículos de 10 m3.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 352 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2018/300.10.005/345 — Lote 2 — Aquisição de 2 veículos de recolha de RSU de 10 m3

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144511
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT20
Voornaamste plaats van uitvoering:

Angra do Heroísmo, Ilha Terceira.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de 2 veículos de recolha de RSU com caixa de 10 m3.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Apenas o Lote 2 - PO AÇORES 2020

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aquisição de 2 veículos idênticos de recolha de RSU com caixa de 10m3

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144511
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT20
Voornaamste plaats van uitvoering:

Angra do Heroísmo, Ilha Terceira.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de 2 veículos idênticos de recolha de RSU com caixa de 10m3.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PO 2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 212-487260
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3/2019
Perceel nr.: 2
Benaming:

2018/300.10.005/345 — Lote 2 — Aquisição de 2 veículos de recolha de RSU de 10 m3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Rua do Barcelos, 4, Sé
Angra do Heroísmo
9700-026
Portugal
Telefoon: +351 295204850
Fax: +351 295204880
NUTS-code: PT20

Internetadres: www.cmah.pt

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 252 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 980.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Praça Velha
Angra do Heroísmo
9701-857
Portugal
Telefoon: +351 295401700
E-mail: angra@cmah.pt
Fax: +351 295212107

Internetadres: www.cmah.pt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019