Leveringen - 121539-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Farmaceutische producten

2019/S 053-121539

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stockholms läns landsting
232100-0016
Box 22550
Stockholm
104 22
Zweden
Contactpersoon: Elinor Jurold Borell
E-mail: elinor.jurold-borell@sll.se
NUTS-code: SE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sll.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Läkemedel på rekvisition 2019, SLL450 - Antibiotika och cytostatika

Referentienummer: LS 2018-0536
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser successiva leveranser av läkemedel inom ATC-koderna J01 och L01 till Stockholms läns landstings förvaltningar, bolag och stiftelser. Dessutom har TioHundra AB, Region Gotland, äldreboenden samt de leverantörer som SLL har vårdavtal med rätt att avropa förutsatt att detta är avtalat.

Upphandlingen avser en delmängd av de läkemedel som avses upphandlas inför 2019. Omfattning och beskrivning av efterfrågade läkemedel/positioner i upphandlingen framgår av upphandlingsdokumenten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 287 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1-55
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
33631400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stockholms län och Region Gotland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

För mer detaljerad information om vilka läkemedel som efterfrågas hänvisas till upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Viktning avseende vissa positioner medan vissa positioner utvärderats utifrån grunden pris / Weging: Se tilldelning
Prijs - Weging: Nej
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 093-210694
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Janssen-Cilag Aktiebolag
556024-0037
Box 4042
Solna
169 04
Zweden
E-mail: ttoveby@its.jnj.com
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.janssen.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 400 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pfizer Aktiebolag
556059-6255
SOLLENTUNA
19190
Zweden
E-mail: mattias.nordh@pfizer.com
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.pfizer.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 300 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
medac
516402-8739
Box 120
Varberg
432 23
Zweden
E-mail: a.elverdammattsson@medac.dk
NUTS-code: SE231

Internetadres: http://www.medac.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 347 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stragen Nordic A/S
26717825
Helsingorsgade 8C
Hillerod
3400
Denemarken
E-mail: anne.nyquist@stragen.dk
NUTS-code: DK02

Internetadres: http://www.stragen.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 700 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag
556187-0014
Box 451 92
STOCKHOLM
10430
Zweden
E-mail: anders_jensen@merck.com
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.msd.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 400 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mylan Hospital AS
983 413 854
Sørkedalsveien 10b
Oslo
0369
Noorwegen
E-mail: jenny.handelek@mylan.se
NUTS-code: NO011

Internetadres: http://www.farmaplus.no

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
556038-9321
STOCKHOLM
11276
Zweden
E-mail: ronnie.mowide@sobi.com
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.biovitrum.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 700 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Celgene AB
556704-2410
Färögatan 33
Kista
16451
Zweden
E-mail: aaspman@celgene.com
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.celgene.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 83 700 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orion Pharma AB
556193-6294
Box 85
Danderyd
182 11
Zweden
E-mail: mabel.ly@orionpharma.com
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.orionpharma.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 800 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orifarm AB
556548-7625
Ingmar Bergmansgata 2
Stockholm
114 34
Zweden
E-mail: upphandling@orifarm.com
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.orifarm.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 100 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PANPHARMA NORDIC AS
918 719 679
Anolitveien 4
Ski
1400
Noorwegen
E-mail: ttangen@panpharma.no
NUTS-code: NO012
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sandoz
DK27744532
Köpenhamn
Denemarken
E-mail: christina.beurling@sandoz.com
NUTS-code: DK01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 900 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
STADA Nordic
13902992
Marielundvej 46A
Herlev
2650
Denemarken
E-mail: js@stada.dk
NUTS-code: DK01

Internetadres: http://www.pharmacodane.dk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 100 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV
34277465
Polarisavenue 87
Hoofddorp
2132
Nederland
E-mail: Danielle.Johansson@sunpharma.com
NUTS-code: NL1

Internetadres: http://www.sunpharma-europe.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 700 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Baxter Medical AB
556171-0657
Box 63
KISTA
16494
Zweden
E-mail: anbud_sverige@baxter.com
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.baxter.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eisai AB
556683-3934
Box 23060
STOCKHOLM
10435
Zweden
E-mail: andrea_brannstrom@eisai.net
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.eisai.nu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aspen Pharma Ireland Limited
525086
One George's Quay Plaza
Dublin
2
Ierland
E-mail: annica.hjorth@aspenpharma.eu
NUTS-code: IE061

Internetadres: http://www.aspenpharma.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Accord Healthcare AB
556810-0258
Frösundaviks Allé 1
Solna
169 70
Zweden
E-mail: kajsa_eriksson@accord-healthcare.com
NUTS-code: SE110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 100 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fresenius Kabi AB
556561-6058
UPPSALA
75174
Zweden
E-mail: mattias.akerlund@fresenius-kabi.com
NUTS-code: SE121

Internetadres: http://www.fresenius-kabi.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 300 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Teva Sweden Aktiebolag
556654-0653
Box 1070
HELSINGBORG
25110
Zweden
E-mail: anna.nilsson@teva.se
NUTS-code: SE224

Internetadres: http://www.teva.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 700 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019