Leveringen - 121548-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Karlstad: Beschermende en veiligheidskleding

2019/S 053-121548

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
202100-5984
651 81
Karlstad
Zweden
Contactpersoon: Julianna Olofsson
E-mail: julianna.olofsson@ecenea.se
NUTS-code: SE311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.msb.se

Adres van het kopersprofiel: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Sa-arbetar-MSB/Upphandling/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrustning för personligt skydd

Referentienummer: 18/86
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nedan kallad den upphandlande myndigheten, inbjuder till anbudsgivning gällande Utrustning för personligt skydd med diarienummer 18/86, enligt bifogade handlingar.

Upphandlingen handläggs administrativt av Ecenea Väst AB.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18444110
18900000
33735100
35113000
35113430
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE311
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nedan kallad den upphandlande myndigheten, inbjuder till anbudsgivning gällande Utrustning för personligt skydd med diarienummer 18/86, bifogade handlingar.

Upphandlingen handläggs administrativt av Ecenea Väst AB.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567675
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar 2019-02-25 att rubricerad upphandling ska avbrytas.

MSB har funnit att upphandlingsdokumentet är behäftat med allvarliga brister som inte kan rättas. Bristerna består av otydliga och ofullständiga krav och felaktiga volymangivelser vilket kan ha medfört att det funnits utrymme för olika tolkningar och taktisk anbudsgivning. Dessa brister har uppmärksammats vid en detaljgranskning av de inkomna anbuden.

I den uppkomna situationen har MSB inte kunnat göra en objektiv jämförelse mellan anbuden. MSB kan därmed inte garantera att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas.

Mot ovanstående bakgrund har därför MSB fattat beslut om att avbryta upphandlingen.

För information får vi meddela att inkomna anbud är sekretessbelagda i avvaktan på ny upphandling som kommer att publiceras inom kort.

Visma annons: https://opic.com/id/afuysphtye

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Karlstad
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019