Leveringen - 121583-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Craiova: Dieselbrandstof (EN 590)

2019/S 053-121583

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic-Craiova
3078896
Șoseaua Bălcești nr. 54
Craiova
200721
Roemenië
Contactpersoon: Constantin Gavan
Telefoon: +40 251417534
E-mail: scda_simnic@yahoo.com
Fax: +40 251417534
NUTS-code: RO411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://scda-simnic.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instituție publică
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Cercetare și Dezvoltare Agricolă

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract furnizare motorină Euro 5

Referentienummer: 10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de furnizare motorina Euro 5. Cantitate 276 000 litri necesari campaniei agricole aferente anului 2019. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 2-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 159 200.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Livrarea se va efectua conform comenzilor autoritatii contractante, respectiv intr-unul dintre cele 2 puncte de lucru si anume: S.C.D.A. Simnic-Craiova (Soseaua Balc [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract de furnizare motorina Euro 5. Cantitate 276 000 litri necesari campaniei agricole aferente anului 2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 493
Benaming:

Contract furnizare „motorină Euro 5”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Oscar Downstream
RO 13991630
Str. Atomiștilor nr. 14
Măgurele
77125
Roemenië
Telefoon: +40 213102523
E-mail: alina.dusceag@oscars.ro
Fax: +40 213104189
NUTS-code: RO322

Internetadres: www.oscars.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 392 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 159 200.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Compartimentul Juridic al S.C.D.A. Șimnic-Craiova
Șoseaua Bălcești nr. 54
Craiova
200721
Roemenië
Telefoon: +0 251417534
E-mail: scda_simnic@yahoo.com
Fax: +0 251417534

Internetadres: http://scda-simnic.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019