Leveringen - 121584-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Tulcea: Laboratoriumreagentia

2019/S 053-121584

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Județean de Urgență Tulcea
4026712
Str. 1848 nr. 32
Tulcea
820195
Roemenië
Contactpersoon: Victoria Gheba
Telefoon: +40 240532350
E-mail: achizitiitl@yahoo.ro
Fax: +40 240532274
NUTS-code: RO225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitaltulcea.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reactivi de laborator compatibili cu analizatorul automat Gem Premier

Referentienummer: 9330/14.06.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea contractanta urmareste achizitionarea de reactivi de laborator compatibili cu analizatorul automat Gem Premier, prin organizarea unei licitatii deschise cu faza finala de licitatie electronica. Autoritatea contractanta urmareste incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 de luni.

Cantitatile minime acord-cadru: 3 kit-uri, cantitatea maxima acord-cadru: 144 kit-uri.

Cantitate minima contr. subs.: 3 kit-uri, cantitate maxima contr. subs.: 36 kit-uri.

A.C. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 975 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO225
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea. Magazia de materiale sanitare din Str. 1848 nr. 32.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Autoritatea contractanta urmareste achizitionarea de reactivi de laborator compatibili cu analizatorul automat Gem Premier, prin organizarea unei licitatii deschise cu faza finala de licitatie electronica. Autoritatea contractanta urmareste incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 de luni.

Cantitatile minime acord-cadru: 3 kit-uri, cantitatea maxima acord-cadru: 144 kit-uri.

Cantitate minima contr. subs.: 3 kit-uri, cantitate maxima contr. subs.: 36 kit-uri.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Venituri din contractele incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate Tulcea;

2) Venituri proprii.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1928
Benaming:

Contract subsecvent reactivi compatibili cu analizatorul Gem Premier 3000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Prion Poct
25426886
Str. Ștefan Negulescu nr. 38, sector 1
București
011654
Roemenië
Telefoon: +40 761322484
E-mail: licitatii@poct.ro
Fax: +40 212307730
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 936 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1657
Benaming:

Acord-cadru de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Prion Poct
25426886
Str. Ștefan Negulescu nr. 38, sector 1
București
011654
Roemenië
Telefoon: +40 761322484
E-mail: licitatii@poct.ro
Fax: +40 212307730
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 936 000.00 RON
Laagste offerte: 936 000.00 RON / Hoogste offerte: 936 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2059
Benaming:

Contract subsecvent reactivi compatibili cu analizatorul Gem Premier 3000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Prion Poct
25426886
Str. Ștefan Negulescu nr. 38, sector 1
București
011654
Roemenië
Telefoon: +40 761322484
E-mail: licitatii@poct.ro
Fax: +40 212307730
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 936 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 378
Benaming:

Contract subsecvent reactivi compatibili cu analizatorul Gem Premier 3000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Prion Poct
25426886
Str. Ștefan Negulescu nr. 38, sector 1
București
011654
Roemenië
Telefoon: +40 761322484
E-mail: licitatii@poct.ro
Fax: +40 212307730
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 936 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Compartiment Juridic Spitalul Județean de Urgență Tulcea
Str. 1848 nr. 32
Tulcea
820195
Roemenië
Telefoon: +40 240532350
E-mail: spitaltulcea@spitaltulcea.ro
Fax: +40 2405322747
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019