Leveringen - 121628-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Puy-en-Velay: Verkeersborden

2019/S 053-121628

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Département de la Haute-Loire
22430001200016
1 place Monseigneur de Galard, CS 20310
Le Puy-en-Velay Cedex
43009
Frankrijk
Telefoon: +33 471074343
E-mail: correspondre@aws-france.com
Fax: +33 471074399
NUTS-code: FRK13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hauteloire.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de matériel de signalisation verticale

Referentienummer: 2018-Sgr-0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34992200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La fourniture et la livraison de panneaux de signalisation verticale permanente et temporaire, à composante principale métallique, ainsi que les mâts et dispositifs de liaisons avec les panneaux, pour la signalisation de direction, de localisation, de police et temporaire.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 680 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de signalisation verticale permanente (police et directionnelle)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34992200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La fourniture et la livraison de panneaux de signalisation verticale permanente, ainsi que les mâts et dispositifs de liaisons avec les panneaux, pour la signalisation de direction, de localisation et de police. Il comprend notamment:

— pour la police — les panneaux de police type A, Ab, B, C et Ce — les balises J4, J5 et J10 — les panonceaux de différentes dimensions — les supports de police, fixations, fourreaux ...,

— pour la directionnelle — les panneaux et cartouches type E de différentes dimensions — les panneaux type D et Eb de différentes dimensions — les panneaux d'informations — les supports traditionnels et embases pour Sd2-Sd3 — I — les supports à sécurité passive et embases pour Sd2-Sd3 — les colliers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de signalisation temporaire

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34992200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La fourniture et la livraison de panneaux de signalisation temporaire. Panneaux type Ak, Bk, Kc, Kd. Panneau d'informations pour signalisation temporaire pied ou support seul pour panneaux et panonceaux, kit rail ou réglette de fixation barrières K2 et K8 Piquet K5 et K10. Diverses fournitures de chantier (ruban, film auto-adhésif ...).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 231-527390
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture de signalisation verticale permanente (police et directionnelle)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lacroix signalisation
8 impasse du Bourrelier
Saint-Herblain
44800
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 560 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture de signalisation temporaire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sécurité et signalisation
35 A 39 avenue Danemark
Tours
37000
Frankrijk
NUTS-code: FRB04
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Marchés no 19t004 et no 19t005 attribués le 28.1.2019, signés le 28.2.2019. Marchés à bons de commande sans minimum, ni maximum pour une période de 1 an à compter de la notification du marché et renouvelable pour 3 périodes de 1 an. Montant total envisagé lot 1 : 140 000,00 EUR HT pour un 1 an et 560 000,00 EUR HT pour 4 ans. Montant total envisagé lot 2: 30 000,00 EUR HT pour un 1 an et 120 000,00 EUR HT pour 4 ans.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
Clermont-Ferrand
63033
Frankrijk
Telefoon: +33 473146100
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Fax: +33 473146122
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019