Leveringen - 121637-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Vesoul: Wegmarkeringen

2019/S 053-121637

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Département de la Haute Saône
227000015/00015
DSTT — espace 70
Vesoul Cedex
70006
Frankrijk
Contactpersoon: Unité technique spécialisée — 5 rue de l'Industrie — 70000 Vesoul
Telefoon: +33 384957663
E-mail: pierre.roy@haute-saone.fr
Fax: +33 384957661
NUTS-code: FRC23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haute-saone.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits de marquage routiers (peinture solvantée, peinture aqueuse et produits préfabriqués à coller ou à thermo-coller)

Referentienummer: 245
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34922100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de produits de marquage routiers (peinture solvantée, peinture aqueuse et produits préfabriqués à coller ou à thermo-coller).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 115 777.86 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de peinture solvantée blanche P5 mini + peinture solvantée jaune P5 mini + micro-billes associées

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34922100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23
Voornaamste plaats van uitvoering:

UTS 5 rue de l'Industrie — 70000 Vesoul.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de peinture solvantée blanche P5 mini + peinture solvantée jaune P5 mini + micro-billes associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des modifications des marchés pourront intervenir en cours d'exécution conformément à l'article 139 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de peinture blanche en phase aqueuse P5 mini + VNTP P3 mini et micro-billes associées

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34922100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23
Voornaamste plaats van uitvoering:

UTS — 5 rue de l'Industrie — 70000 Vesoul.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de peinture blanche en phase aqueuse P5 mini + VNTP P3 mini et micro-billes associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des modifications des marchés pourront intervenir en cours d'exécution conformément à l'article 139 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de peinture blanche pour marquages spéciaux + peinture jaune temporaire + éléments préfabriqués à thermo-coller + enduit à froid et peintures réactives

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34922100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23
Voornaamste plaats van uitvoering:

UTS — 5 rue de l'Industrie — 70000 Vesoul.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de peinture blanche pour marquages spéciaux + peinture jaune temporaire + éléments préfabriqués à thermo-coller + enduit à froid et peintures réactives.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Caractère fonctionnel / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des modifications des marchés pourront intervenir en cours d'exécution conformément à l'article 139 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-445027
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-001
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture de peinture solvantée blanche P5 mini + peinture couleur sans toluène et micro-billes associées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aximum Produits de Marquage
70050120800016
5 rue du Quai de Débarquement
Rouen
76100
Frankrijk
NUTS-code: FRD22

Internetadres: http://www.aximum.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 451.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-002
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture de peinture en phase aqueuse blanche P5 mini et micro-billes associées + peinture VNTP P3 mini et micro-billes associées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aximum Produits de Marquage
70050120800016
5 rue du Quai de Débarquement
Rouen
76100
Frankrijk
NUTS-code: FRD22

Internetadres: http://www.aximum.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 402.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-003
Perceel nr.: 3
Benaming:

Fourniture de peinture solvantée pour marquages spéciaux et micro-billes associées + éléments préfabriqués (flèche de rabattement, ligne d'effet, logo, marquage temporaire) + enduits à froid P5 mini

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aximum Produits de Marquage
70050120800016
5 rue du Quai de Débarquement
Rouen
76100
Frankrijk
NUTS-code: FRD22

Internetadres: http://www.aximum.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 923.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Signature du marché par M. le président du Conseil départemental en date du 19.2.2019. Le marché est consultable à l'adresse suivante: UTS 5A, rue de l'Industrie, 70000 Vesoul. Le présent avis d'attribution constitue la modalité de publicité adaptée au sens de l'arrêt du Conseil d'État du 4.4.2014.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
30 rue Charles Nodier
Besançon Cedex 03
25044
Frankrijk
Telefoon: +33 381826000
E-mail: greffe.ta-besancon@juradm.fr
Fax: +33 381826001

Internetadres: http://besancon.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif
30 rue Charles Nodier
Besançon Cedex 03
25044
Frankrijk
Telefoon: +33 381826000
E-mail: greffe.ta-besancon@juradm.fr
Fax: +33 381826001

Internetadres: http://besancon.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019