Leveringen - 121645-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Muziekinstrumenten en onderdelen daarvan

2019/S 053-121645

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
ul. Andrzeja Szwalbego 6
Bydgoszcz 85-080
Polen
Telefoon: +48 523210467
E-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523210752
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samorządowa instytucja artystyczna
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach

Referentienummer: 9-PN-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego, dostarczenie na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, następujących zestawów instrumentów muzycznych (klawiszowych, strunowych oraz dętych):

Część zamówienia:

Część zamówienia Rodzaj instrumentu

I wyposażenia Ilość

I Puzon tenorowy (mały wlot) 1 szt.

II Puzon tenorowy (duży wlot) 1 szt.

III Puzon basowy 1 szt.

IV Tuba C 1 szt.

V Trąbka w stroju B 4 szt.

VI Ksylofon ze statywem, skrzynią

I pokrowcem 1 komplet

VII Pianino cyfrowe z pokrowcem, statywem i pedałem sustain 2 zestawy

VIII Instrumenty perkusyjne 6 zestawów

IX Wyposażenie perkusyjne 8 sztuk

X Krotale 1 komplet

XI Bongosy 1 komplet

XII Dzwony rurowe 1 komplet

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 295 874.39 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PUZON TENOROWY (mały wlot) – 1 sztuka

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych puzonu tenorowego wraz z futerałem:

Opis instrumentu oraz akcesoriów:

— instrument nowy, z bieżącej produkcji, nie będący przedmiotem ekspozycji,

— profesjonalny puzon tenorowy o wymaganej menzurze 0,525 cala (13,34 mm) lub mniejszej (tzw. mały wlot),

— dźwięcznik o wymaganej średnicy 8 cali (203,2 mm) lub mniejszej,

— z tradycyjnym wentylem obrotowym lub równoważnym F (puzon Bb/F),

— futerał lekki, dostosowany do wybranego instrumentu.

Okres gwarancji: 24 miesiące

Przeglądy: dwa razy w okresie trwania gwarancji przez autoryzowany serwis.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 800 PLN przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PUZON TENOROWY (duży wlot) – 1 sztuka

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych puzonu tenorowego wraz z futerałem:

Opis instrumentu oraz akcesoriów:

— instrument nowy, z bieżącej produkcji, nie będący przedmiotem ekspozycji,

— profesjonalny puzon tenorowy o menzurze 0,547 cala (13,9 mm) lub większej (tzw. duży wlot),

— dźwięcznik o średnicy 8,5 cala (216 mm) lub większej,

— z tradycyjnym wentylem obrotowym lub równoważnym F (puzon Bb/F), najlepiej z lekkim suwakiem,

— futerał lekki, dostosowany do wybranego instrumentu.

Okres gwarancji: 24 miesiące

Przeglądy: dwa razy w okresie trwania gwarancji przez autoryzowany serwis.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 800 zł przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PUZON BASOWY – 1 sztuka

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego puzonu basowego wraz z futerałem.

Charakterystyka instrumentu oraz akcesoriów:

— instrument nowy, z bieżącej produkcji, nie będący przedmiotem ekspozycji,

— profesjonalny puzon basowy z tradycyjnymi wentylami obrotowymi lub równoważnymi B/F/Ges/D typu „in line”, najlepiej z lekkim suwakiem,

— lekki futerał, dostosowany do wybranego instrumentu.

Okres gwarancji: 24 miesiące

Przeglądy: dwa razy w okresie trwania gwarancji przez autoryzowany serwis.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 600 zł przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TUBA C – 1 sztuka

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnej, klasy mistrzowskiej tuby w stroju C wraz z futerałem oraz akcesoriami.

Charakterystyka instrumentu oraz akcesoriów:

a. Instrument nowy, z bieżącej produkcji, nie będący przedmiotem wcześniejszej ekspozycji,

b. Materiał korpusu i czary - żółty mosiądz,

c. wentyle tłokowe w układzie front action (do prawej ręki) i jeden obrotowy (big valve) do kciuka prawej ręki,

d. Elementy wewnętrzne i zewnętrzne kolanek strojnikowych częściowo ze srebra niklowego,

e. Specjalna rurka ustnikowa ze złotego mosiądzu odporna na korozję,

f. Mechanika wentyla obrotowego ze sprzęgłem kulkowym 3B linkages posiadającym sprężynową regulacje luzów,

g. Tłoki wentyli tłokowych wykonane ze stali nierdzewnej,

h. Rozmiar instrumentu: 5/4

i. Średnica czary w rozmiarze min. 480 mm,

j. Menzura min. 19 mm,

k. Waga ciężka - maksymalnie do 15 kg.

l. Wykończenie instrumentu: srebro,

m. Futerał: miękki, profesjonalny dostosowany do wybranego instrumentu.

n. Akcesoria: ustnik do tuby, smar do krąglików, syntetyczna oliwka do tłoków, szmatka do czyszczenia.

Okres gwarancji: 24 miesiące,

Przegląd: dwa razy w okresie gwarancji przez autoryzowany serwis potwierdzony przez producenta instrumentu (certyfikat).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 1200 zł przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TRĄBKA w stroju B – 4 sztuki

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnej, nowej trąbki koncertowej wraz z futerałem

I niezbędnymi akcesoriami.

Charakterystyka instrumentu oraz akcesoriów:

a. Profesjonalny instrument, nowy, z bieżącej produkcji, nie będący przedmiotem wcześniejszej ekspozycji, klasy mistrzowskiej, w stroju B,

b. Roztrąb w rozmiarze min. 123 mm, wykonany z żółtego mosiądzu, roztrąb ręcznie kuty i cieniowany mosiądz, wykonany z jednego kawałka materiału, rant roztrąbu w stylu francuskim,

c. Menzura max. 11,65 mm,

d. Waga ciężka,

e. Ręcznie docierane tłoki i slajdy,

f. Wykończenie instrumentu srebrzone,

g. Kranik wodny na podwyższonych nóżkach zapewniający swobodny rezonans głównego krąglika strojeniowego,

h. W komplecie następujące akcesoria:

— ustnik do trąbki Yamaha TR17B4 lub ustnik o parametrach jakościowych i brzmieniowych identycznych z podanym wzorem ustnika do trąbki,

— smar do krąglików,

— syntetyczna oliwka do tłoków,

— szmatka do czyszczenia instrumentów srebrzonych.

i. Instrument musi być wyposażony w profesjonalny futerał na cztery trąbki, usztywniany, z szelkami umożliwiającymi noszenie go jako plecak i z paskiem do noszenia na ramieniu. Możliwość regulacji przegród wewnętrznych.

Okres gwarancji: 24 miesiące

Przeglądy: dwa razy w okresie trwania gwarancji przez autoryzowany serwis.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 1200 zł przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

KSYLOFON ze statywem, skrzynią i pokrowcem – 1 komplet

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ksylofonu wraz ze skrzynią i pokrowcem.

Charakterystyka instrumentu oraz akcesoriów:

a. Skala 3 oktawy (c5 - c8),

b. Strój instrumentu: A=442 lub A=440 lub A=445,

c. Płytki wykonane z Kelonu (tzw. Sztuczne),

d. Wymiarami i masą (maksymalnie: 23 kg) umożliwiający transport w bagażniku samochodu osobowego typu hatchback. maksymalne wymiary instrumentu: szerokość 63 cm, wysokość 32 cm, długość 115 cm,

e. Skrzynia transportowa z tworzywa sztucznego z uchwytami, dedykowana do danego rodzaju ksylofonu, wewnątrz

Wyłożona gąbką,

f. Wzmocniony pokrowiec dedykowany do oferowanego modelu z tworzywa sztucznego, wyłożony wewnątrz gąbką z uchwytami i paskiem na ramię.

Okres gwarancji: 24 miesiące

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 150 zł przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PIANINO CYFROWE – 2 zestawy

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pianina cyfrowego wraz z pokrowcem, statywem i pedałem sustain.

Charakterystyka instrumentu oraz akcesoriów:

a. Pianino cyfrowe profesjonalne: 88 klawiszy dynamicznych z ważoną

Mechaniką młotkową,

b. Waga max. 14,5 kg,

c. Wymiar max.: długość 1326 mm x szerokość 295 mm x wysokość 163 mm,

d. Możliwość transpozycji

e. Wzmacniacz i stereofoniczne głośniki 2 x minimum11 W,

f. Pokrowiec do pianina cyfrowego: wodoodporny. zewnętrzna kieszeń na pulpit i nuty, dodatkowe dwie kieszenie na akcesoria, rozmiar dopasowany do pianina wybranego modelu,

g. Pedał: sustain, dobrej jakości, utrzymujący dźwięk jak w pianinie akustycznym, spód pedału z gumy, zapobiegający przesuwaniu, pasujący do danego pianina, bądź z możliwością przełączenia

Polaryzacji.

h. Profesjonalny składany statyw do instrumentów klawiszowych, wykonany ze stali z regulacją wysokości i szerokości, waga max. 8 kg, udźwig do 130 kg, rama w kształcie litery Z.

Okres gwarancji: 24 miesiące

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 100 zł przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

INSTRUMENTY PERKUSYJNE – 6 zestawów

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 zestawów fabrycznie nowych instrumentów perkusyjnych w skład których wchodzą: 2 zestawy pięciu tempelbloków ze statywem, 2 zestawy pięciu krowich dzwonków oraz 2 zestawy trzech latynoskich krowich dzwonków.

Charakterystyka instrumentów oraz statywów:

1) Zestaw 5 tempelbloków (2 zestawy):

a. 5 drewnianych bloków z grabu z możliwością zamocowania na statywie.

b. Trójnożny statyw do zamocowania 5 tempelbloków z regulacją wysokości,

c. Waga zestawu do 3 kg.

2) Zestaw 5 strojonych krowich dzwonków (2 zestawy):

a. Dzwonki dopasowane do siebie pod względem brzmienia z możliwością zamocowania na statywie

b. Wykonane z metalu

c. Waga zestawu do 3 kg.

3) Zestaw 3 latynoskich krowich dzwonków (2 zestawy):

a. Wysokiej jakości stal chromowana

b. Uchwyt do zawieszenia na statywie,

c. Długość max.: 12 cm, 16 cm i 20 cm,

d. Waga max.: 0,5 kg, 0,7 kg i 0,9 kg.

Okres gwarancji: 24 miesiące

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 300 zł przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

WYPOSAŻENIE PERKUSYJNE – 18 sztuk

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia perkusyjnego: stoliki do pałek – 8 sztuk, stojak do talerzy – 2 sztuki, statywy do instrumentów perkusyjnych – 8 sztuk.

Charakterystyka wyposażenia:

1) 1) Stoliki do pałek – 8 sztuk

a. stoliki duże ze stojakami (4 sztuki):

— rozmiar stolika 45 cm x 60 cm,

— regulowana wysokość wraz ze stojakiem ok. 70 cm – 120 cm,

— stolik wykonany ze sklejki oraz drewna bukowego,

— wyłożony czarnym filcem,

— chromowany statyw metalowy z regulacja wysokości

b. stoliki małe ze stojakami (4 sztuki):

— rozmiar stolika 40 cm x 40 cm,

— regulowana wysokość wraz ze stojakiem ok. 70 cm – 120 cm,

— stolik wykonany ze sklejki oraz drewna bukowego,

— wyłożony czarnym filcem,

— chromowany statyw metalowy z regulacją wysokości.

2) Stojak do talerzy – 2 sztuki

— stojak z chromowaną, metalową podstawą, z regulacją wysokości,

— wykonany z metalu wyłożonego czarnym filcem,

— z przeznaczeniem do talerzy orkiestrowych o średnicy do 22 cali,

— z możliwością umieszczenia na nim pałek bądź drobnych instrumentów perkusyjnych,

— waga max. 5 kg.

3) Statywy do instrumentów perkusyjnych – 8 sztuk:

a. statyw do talerzy wiszących (2 sztuki)

— statyw do zamontowania 3 talerzy wiszących,

— wykonany z wysokiej jakości chromowanego metalu,

— z regulacja wysokości

— waga max. 2,5 kg.

b. statyw do triangli (2 sztuki)

— statyw z regulowaną podstawą umożliwiający zawieszenie 5 triangli jednocześnie,

— praktyczny sposób wieszania (płasko) umożliwiający najefektywniejsze wykorzystanie instrumentów,

— regulacja wysokości,

— waga max. 5 kg

c. statyw do triangla (2 sztuki)

— wielofunkcyjny statyw z uchwytem do triangla,

— konstrukcja umożliwiająca szybkie i bezgłośne zamontowanie instrumentu na statywie, również

W trakcie gry, umożliwiając natychmiastowe wykorzystanie wszystkich dostępnych technik,

— metalowa chromowana podstawa,

— praktyczny uchwyt wykończony skórą w celu zapewnienia właściwej kontroli nad instrumentem,

— waga max. 3 kg

d. statyw do krowich dzwonków (2 sztuki)

— statyw trójnożny do zamocowania 5 krowich dzwonków,

— regulacja wysokości,

— waga max. 3 kg

Okres gwarancji: 24 miesiące

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja i rękojmia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 300 zł przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

KROTALE – 1 komplet

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kompletu krotali z poprzeczką mocującą,

Charakterystyka instrumentu:

a. Instrumenty fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, nie będące przedmiotem ekspozycji,

b. Zestaw 13 krotali wykonanych z brązu zamontowanych na dostarczonej wraz z nimi poprzeczce,

c. Skala instrumentu: oktawa wysoka c-c.

Okres gwarancji: 24 miesiące

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 150 zł przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BONGOSY – 1 komplet

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu bongosów 7 i 9 wraz ze statywami i pokrowcem.

Charakterystyka instrumentu oraz akcesoriów:

a. Instrument fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, nie będący przedmiotem ekspozycji

b. Rozmiar instrumentu 7 i 9,

c. Materiał: jesion

d. Niezależny system zawieszenia

e. Obręcze o grubości 5 mm,

f. Uchwyty do strojenia o grubości do 10 mm,

g. Klucz i oliwka do strojenia,

h. Statyw: -wysoki chromowany z regulacją wysokości co najmniej od 80 cm do 130 cm oraz z regulacją nachylenia i gąbkowym uchwytem w kształcie litery T,

i. Statyw: - niski chromowany z regulacją wysokości co najmniej od 30 cm do 50 cm oraz z regulacją nachylenia i gąbkowym uchwytem w kształcie

Litery T,

j. Nylonowy pokrowiec na bongosy z uchwytem, paskiem na ramię i

Zewnętrzną kieszenią.

Okres gwarancji: 24 miesiące

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 50 zł przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DZWONY RUROWE – 1 komplet

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37313100
37311000
37316200
37312000
37316000
37314320
37312100
37311100
37314100
37312200
37321500
37313800
37321300
37314200
37314000
37316600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kompletu dzwonów rurowych wraz z pałkami i pokrowcem.

Charakterystyka instrumentu oraz akcesoriów:

a. Instrument fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, nie będący przedmiotem ekspozycji,

b. Materiał: mosiądz.

c. Skala instrumentu 1,5 oktawy C5 – G6,

d. Strój instrumentu A=442 Hz,

e. Średnica rury do 40 mm,

f. Wysokość do 190 cm,

e. Szerokość do 90 cm,

f. Minimum 1 uchwyt na pałki,

i. Minimum 1 pałka do dzwonów,

j. Pokrowiec na dzwony rurowe z tworzywa sztucznego.

Okres gwarancji: 24 miesiące

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości:

a) 500 zł przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 187-422147
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

PUZON TENOROWY (mały wlot) – 1 sztuka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ZM Concept Zbigniew Zygmunt
ul. Kołłątaja 1/2
Bydgoszcz
85-080
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 130.08 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

PUZON TENOROWY (duży wlot) – 1 sztuka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ZM Concept Zbigniew Zygmunt
ul. Kołłątaja 1/2
Bydgoszcz
85-080
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 430.08 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

PUZON BASOWY – 1 sztuka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ZM Concept Zbigniew Zygmunt
ul. Kołłątaja 1/2
Bydgoszcz
85-080
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 703.25 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

TUBA C – 1 sztuka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ZM Concept Zbigniew Zygmunt
ul. Kołłątaja 1/2
Bydgoszcz
85-080
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 400.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

TRĄBKA w stroju B – 4 sztuki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ZM Concept Zbigniew Zygmunt
ul. Kołłątaja 1/2
Bydgoszcz
85-080
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 684.26 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

KSYLOFON ze statywem, skrzynią i pokrowcem – 1 komplet

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

PIANINO CYFROWE – 2 zestawy

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

INSTRUMENTY PERKUSYJNE – 6 zestawów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna
ul. Alfonsa Górnika 9A
Katowice
40-133
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 590.75 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 100.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

WYPOSAŻENIE PERKUSYJNE – 18 sztuk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna
ul. ALfonsa Górnika 9A
Katowice
40-133
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 589.27 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 900.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Benaming:

KROTALE – 1 komplet

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna
ul. Alfonsa Górnika 9A
Katowice
40-133
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 450.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 150.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 11
Benaming:

BONGOSY – 1 komplet

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna
ul. Alfonsa Górnika 9A
Katowice
40-133
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 947.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 12
Benaming:

DZWONY RUROWE – 1 komplet

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna
ul. Alfonsa Górnika 9A
Katowice
40-133
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 950.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 224.39 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Oferenci, którzy złożą oferty na części: I-VIII oraz X-XII - dostarczą wraz z ofertą po jednym instrumencie z każdego modelu do oceny przez komisję przetargową w ramach kryteriów oceny ofert.

Każdy Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Dziale V ust. 1 oraz VI SIWZ, w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Pozostałe dokumenty wymagane do oferty określono w SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający zażąda:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga do sądu - przysługuje Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI, Rozdział 1 i 2 Ustawy. Ze względu na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując cyt. Ustawę.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019