Leveringen - 121671-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2019/S 053-121671

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
ul. Saska 63/75
Warszawa
03-948
Polen
Contactpersoon: Przemysław Dąbski
Telefoon: +48 225146000
E-mail: rckik@rckik-warszawa.com.pl
Fax: +48 225146000
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rckik-warszawa.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SP ZOZ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot

Referentienummer: ZP/PN/24/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Pakiet nr 1

Mikropłytki archiwizacyjne z 96 wyjmowanymi indywidualnymi probówkami, każda o pojemności 500 μl i trwałym na jej dnie kodzie 2D. Mikropłytki muszą być zamykane automatycznie.

2. Pakiet nr 2

Jednorazowe sterylne końcówki przewodzące z filtrem o pojemności 1 000 μl.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 834 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mikropłytki archiwizacyjne z 96 wyjmowanymi indywidualnymi probówkami, każda o pojemności 500 μl i trwałym na jej dnie kodzie 2D

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

RCKiK w Warszawie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 1

Mikropłytki archiwizacyjne z 96 wyjmowanymi indywidualnymi probówkami, każda o pojemności 500 μl i trwałym na jej dnie kodzie 2D. Mikropłytki muszą być zamykane automatycznie - w ilości 6 250 sztuk.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Płatność / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jednorazowe sterylne końcówki przewodzące z filtrem o pojemności 1 000 μl

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

RCKiK w Warszawie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jednorazowe sterylne końcówki przewodzące z filtrem o pojemności 1000 μl w ilości 300 000 sztuk.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Płatność / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP/PN/24/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Mikropłytki archiwizacyjne z 96 wyjmowanymi indywidualnymi probówkami, każda o pojemności 500 μl i trwałym na jej dnie kodzie 2D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DiaHem AG Diagnostic Products
Schlosserstrasse 4
Bulach
CH-8180
Zwitserland
NUTS-code: AT13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 743 040.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP/PN/24/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Jednorazowe sterylne końcówki przewodzące z filtrem o pojemności 1 000 μl.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TK Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
Królewicza Jakuba 40A
Warszawa
02-956
Polen
NUTS-code: PL91
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 132 000.00 PLN
Laagste offerte: 84 000.00 PLN / Hoogste offerte: 132 000.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony a art. 27 ust 2 ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż:

— niezgodne z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

— wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019