Leveringen - 121720-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Esch-sur-Alzette: Computerplatforms

2019/S 053-121720

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Luxembourg Institute of Science and Technology
5, avenue des Hauts Fourneaux
Esch-sur-Alzette
4362
Luxemburg
Contactpersoon: Service achats
E-mail: purchase@list.lu
NUTS-code: LU00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.list.lu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Centre de recherche
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

List 2018_08_PO_Cognitive Analytics Pillar

Referentienummer: 1801134
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché porte sur la fourniture, l'installation, le déploiement et la maintenance d'une infrastructure matérielle et logicielle, s'appuyant sur une architecture cloud hybride (cloud local hébergé par le List et portail d'accès à des applications disponibles sur un cloud public), d'un ensemble d'outils et solutions, composants logiciels et services de cognitive data analytics.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché porte sur la fourniture, l'installation, le déploiement et la maintenance d'une infrastructure matérielle et logicielle, s'appuyant sur une architecture cloud hybride (cloud local hébergé par le List et portail d'accès à des applications disponibles sur un cloud public), d'un ensemble d'outils et solutions, composants logiciels et services de cognitive data analytics.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projet no 2016-01-006 "Data Analytics Platform" Programme Investissement pour la Croissance et l'Emploi (2014-2020) Axe 1 "Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation" (domaine d'intervention 058)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 139-317230
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Luxembourg
Luxembourg
Luxemburg
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019