Leveringen - 121724-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Spanje-Badalona: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2019/S 053-121724

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Marina de Badalona, S. A.
A62288154
Port Esportiu i Pesquer de Badalona
Badalona
08912
Spanje
E-mail: ndangla@marinabadalona.cat
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.marinabadalona.cat

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociedad mercantil de capital público
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Construcción, gestión y explotación Puerto Deportivo de Badalona

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación del suministro de carburante para la venta en firme, a embarcaciones en el Puerto Deportivo y Pesquero de Badalona

Referentienummer: CL_2018_08_SU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

En las instalaciones del recinto del Puerto Deportivo y Pesquero de Badalona se ofrece el servicio de venta de carburante para los usuarios de la infraestructura y para otras embarcaciones que la visitan. El procedimiento de contratación tiene como objeto el suministro de carburante para la venta en firme, durante 2 años.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 590 229.75 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones del Puerto Deportivo y Pesquero de Badalona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

En las instalaciones del recinto del Puerto Deportivo y Pesquero de Badalona se ofrece el servicio de venta de carburante para los usuarios de la infraestructura y para otras embarcaciones que la visitan. El procedimiento de contratación tiene como objeto el suministro de carburante para la venta en firme, durante 2 años.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Energía y Servicios para el Bienestar y la Movilidad Vilalta Corporación, S. A.
A43058924
Vila-Seca
Spanje
NUTS-code: ES514
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 532 590.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consulte pliego de condiciones
Badalona
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019