Leveringen - 121753-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berchtesgaden: Brandbluswagens

2019/S 053-121753

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Markt Berchtesgaden
Rathausplatz 1
Berchtesgaden
83471
Duitsland
Contactpersoon: SG 50 Hr. Markus Hölzl
Telefoon: +49 8652600647
E-mail: hoelzl@gemeinde.berchtesgaden.de
Fax: +49 865264515
NUTS-code: DE215

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gemeinde.berchtesgaden.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.gemeinde.berchtesgaden.de/pages/aktuellesinformationen/aktuelle-eu-ausschreibungen.php

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interkommunale Beschaffung von 2 Einsatzleitwagen für die FFW Berchtesgaden und Bischofswiesen.

Referentienummer: 2018/S 246-563454
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Interkommunale Beschaffung von 2 Einsatzleitwagen für die FFW Berchtesgaden und Bischofswiesen.

Los 1: Fahrgestell.

Los 2: Auf- und Ausbau.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 265 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 1: Fahrgestell Los 2 Auf- und Ausbau

Perceel nr.: 1 und 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE215
Voornaamste plaats van uitvoering:

83471 Berchtesgaden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 Stück Fahrgestell für Einsatzleitwagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 1: Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE215
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 1: Lieferung von 2 Stück Fahrgestellen für Einsatzleitwagen FFW.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie, Service und Fristen / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-563454
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-050-03
Benaming:

Los 2: Auf- und Ausbau ELW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Walter Bösenberg GmbH
Sure Wisch 14
Hannover
30625
Duitsland
NUTS-code: DE215
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 190 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 188 670.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-050-03
Benaming:

Los 1 – 2 Stück Fahrgestell

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VW Buchwinkler GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 21
Berchtesgaden
83471
Duitsland
NUTS-code: DE215
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 154.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern
Maximilianstraße 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 8921762847

Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Siehe VI.4.1)
Siehe VI.4.1)
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019