Leveringen - 121822-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Medische verbruiksartikelen

2019/S 053-121822

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 026-057411)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor
5062357
Str. Ferdinand I nr. 35–37
Bucureşti
021382
Roemenië
Contactpersoon: Magdalena Stoian
Telefoon: +40 212520057
E-mail: aprovizionare@foisor.ro
Fax: +40 212523512
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.foisor.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Materiale sanitare diverse

Referentienummer: 50623572019230202
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lot I:

1) Seringi 10 ml;

2) Seringi 2 ml;

3) Seringi 20 ml;

4) Seringi 50 ml fp pentru pompe injectomat;

5) Seringi 5 ml.

Lot II:

1) Vacutainer hematologie;

2) Vacutainere biochimie;

3) Vacutainere coagulare;

4) Vacutainere vsh;

5) Ace vacutainer cu holder.

Lot III:

1) Lame bisturiu.

Lot IV:

1) Indicatori biologici pentru sterilizarea cu abur (cutie 100 fiole);

2) Filtre pentru containere sterilizare de unica folosinta cu indicator de abur (cutie 500 bucati);

3) Etichete cu indicator de abur pentru containerele de sterilizare (cutie 1 000 bucati);

4) Sigilii din plastic de unica utilizare, autoclavabile pentru containerele de instrumentar (cutie 1 000 bucati).

Lot V:

1) Role plate cu rezistenta mecanica crescuta la ambalarea cutiilor de instrumentar grele sau voluminoase 90 mm x 70 metri lungime;

2) Role plate cu rezistenta mecanica crescuta la ambalarea cutiilor de instrumentar grele sau voluminoase 120 mm x 70 metri lungime;

3) Role plate cu rezistenta mecanica crescuta la ambalarea cutiilor de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-057411

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 4, 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 11/03/2019
Te lezen:
Datum: 19/03/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Perceel nr.: 4, 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 11/03/2019
Te lezen:
Datum: 17/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Perceel nr.: 4, 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 11/06/2019
Te lezen:
Datum: 19/06/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: