Leveringen - 121831-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Schoonheidssets

2019/S 053-121831

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 043-097396)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Direction de l'administration pénitent
11001001400014
13 place Vendôme
Paris Cedex 01
75042
Frankrijk
Telefoon: +33 170229095
E-mail: Raissa.Mounien@justice.gouv.fr
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://justice.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Produits d'hygiène et d'entretien

Referentienummer: 19PS5001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33711640
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et livraison de produits d'hygiène et d'entretien pour les personnes détenues.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-097396

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 02/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 03/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.