Leveringen - 121847-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur

2019/S 053-121847

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 049-111947)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
00000582
Magnitogorská 12
Praha 10
101 00
Tsjechië
Contactpersoon: Barbora Hobzová
E-mail: barbora.hobzova@vlrz.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.volareza.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://portalnen.nipez.cz/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35120000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je systém doplnění PTZS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) do požadovaných prostor hlavní budovy, serveroven a EKV (elektronická kontrola vstupů) do hlavní budovy, ubytovny a budov depandance, vjezd a výjezd na parkoviště objektu, komunikaci s recepcí od vstupu a doplnění CCTV (kamerový systém) dle zadání objednatele.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 049-111947

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
In plaats van:

Doba trvání v dnech: 70

Te lezen:

Doba trvání v dnech: 84

VII.2)Overige nadere inlichtingen: