Leveringen - 121848-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Brno: Diagnostische agentia

2019/S 053-121848

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 016-033241)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fakultní nemocnice Brno
Brno
Tsjechië
E-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz
NUTS-code: CZ064

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fnbrno.cz

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hematologická linka

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33694000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hematologické linky - hematologického analyzátoru, nátěrového a barvicího automatu a digitální morfologie, které budou zapojeny do automatického systému laboratoře. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž dodávky spotřebního materiálu pro dodanou hematologickou linku po dobu 8 let a poskytování služeb souvisejících s provozem hematologické linky po dobu 8 let. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále pozáruční servis poskytovaný po dobu 48 měsíců na základě budoucí smlouvy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 016-033241

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 05/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 05/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: