Leveringen - 121854-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Gent: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 053-121854

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 041-092616)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Universitair Ziekenhuis Gent
BE0232.987.862
Corneel Heymanslaan 10
Gent
9000
België
Contactpersoon: Mevrouw Benedikt De Vos
Telefoon: +32 9332
E-mail: benedikt.devos@uzgent.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uzgent.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een CBCT toestel

Referentienummer: MPMO/PBA/BDV/D34180298
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 041-092616

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het UEA werd toegevoegd aan de publicatie.