Leveringen - 121861-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Přísnotice: Schoolmeubilair

2019/S 053-121861

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 037-082757)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Obec Přísnotice
00488283
Vranovická 75
Přísnotice
664 63
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Igor Földeši
Telefoon: +420 601591390
E-mail: zakazky@eurovision.cz
NUTS-code: CZ064

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prisnotice.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/Prisnotice

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pavilon odborných učeben – dodávky vybavení

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka didaktických pomůcek s příslušenstvím, jejich instalace a uvedení do provozu, dodávka, montáž a uvedení do provozu nábytku do odborných učeben, nové kmenové učebny, kabinetů, školního poradenského pracoviště, venkovní učebny, šatny a chodby, dodávka konektivity a IT vybavení, jejich instalace a uvedení do provozu, jejichž přesný popis a požadavky na jejich funkcionalitu, kvalitu, umístění a rozmístění je uveden v příloze č. 1 ZD pro dílčí část A, v příloze č. 2, 3 a 4 ZD pro dílčí část B a v příloze č. 5, 6, 7, 8 a 9 ZD pro dílčí část C zadávací dokumentace. Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy uzavřené mezi účastníkem a zadavatelem dle závazného návrhu v příloze č. 10, 11 a 12 ZD.

Zakázka je rozdělena na 3 části:

Dílčí část A: Dodávka didaktických pomůcek,

Dílčí část B: Dodávka nábytku,

Dílčí část C: Dodávka konektivity a IT.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-082757

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Změna lhůty pro podání nabídek a uskutečnění otevírání nabídek je platná pro všechny 3 dílčí části veřejné zakázky.