Leveringen - 121866-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Banská Bystrica: Instrumentarium en benodigdheden voor diagnostiek en radiodiagnostiek

2019/S 053-121866

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 245-560520)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
00165549
Nám. L.Svobodu
Banská Bystrica
975 17
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Ľubica Bobrová
Telefoon: +421 484413240
E-mail: lbobrova@nspbb.sk
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635

Adres van het kopersprofiel: https://www.fnspfdr.sk/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitálne RTG systémy vrátane súvisiacich služieb

Referentienummer: ONaL/VO/2018/477/lb
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Digitálne RTG systémy vrátane súvisiacich služieb- dodávky na miesto určenia, uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky, funkčnej skúšky, odovzdania dokumentácie, zaškolenia obsluhy, vrátane plného servisného pokrytia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 245-560520

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk
In plaats van:
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zmena termínov je spôsobená časom potrebným na vypracovanie odpovedí na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.