Leveringen - 121875-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2019/S 053-121875

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 008-013707)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Hospodářská komora hlavního města Prahy
49709771
Nám. Franze Kafky 17/7
Praha 1
110 00
Tsjechië
Contactpersoon: Jiří Svoboda
Telefoon: +420 736630334
E-mail: svoboda@hkp.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://hkp.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e7d7eb07-4594-4627-ac7b-b5598d5113ef

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Centra interaktivní výuky

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 a násl. zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na dodávku vybavení a souvisejících stavebních prací potřebných ke zřízení moderních multifukčních učeben - Center interaktivní výuky (dále jen „CIV“).

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem, jehož nabídka splní veškeré požadavky popsané v zadávací dokumentaci a umístí se na prvním místě dle pořadí hodnocení nabídek.

Doba, na kterou bude uzavřena rámcová dohoda s vybraným dodavatelem, je uvedena v čl. 5 zadávací dokumentace.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-013707

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: